eRko

Logo ERKO
 
Názov: eRko Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Západ
Adresa: 8. mája 908/17, 927 01 Šaľa
IČO org. j.: 006050930101
Územný koordinátor: Mgr. Dominika Bujdáková
Predseda: Bc. Andrej Gejdoš
 
Oblastné centrum Trnava
Miestny vykonávateľ: Ing. Michaela Ambrušová
 
 
Ide o detskú organizáciu s celoslovenskou pôsobnosťou registrovanú na Ministerstve vnútra SR pod hlavičkou Občianskeho združenia od roku 1990. Začiatky hnutia eRko-HKSD sa začali v roku 1973 laickým apoštolátom s deťmi. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi  v malých skupinkách, ktoré nazývame jednoducho a výstižne „stretká“. Písmeno R v názve je odvodené z nášho hesla Radosť rozdávaním rastie a nášho motta. Motto nášho združenia znie "Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí."

O program a náplň činností sa starajú vyškolení dobrovoľníci a ich pomocníci. 

Medzi naše hlavné hodnoty patrí živá viera, radostná túžba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera. eRko-HKSD na Slovensku sa člení na 7 Území a 39 Oblastných centier. 
 
eRko pôsobí aj v Seredi pod Oblastným centrom Trnava. V našom meste funguje od roku 2005. Jeho členovia sa stretávajú raz týždenne na eRko stretkách. Stretká sú určené pre žiakov prvej až ôsmej triedy základných škôl.
 
Na stretkách sa venujeme predovšetkým výchove detí v duchu kresťanských hodnôt formou rozhovorov na rôzne témy, scénok, dynamík. Snažíme sa ich viesť k tomu, aby mali v Ježišovi dobrého priateľa, ukázať im dôležité životné hodnoty, vieru a tiež vytvárať pekné kamarátske vzťahy.
 
Na stretkách sa tiež veľa hráme, súťažíme, spievame, tancujeme, kreslíme a modlíme sa. Zapájame sa do kampaní, ktoré eRko vyhlasuje, napr. Deň počatého dieťaťa, Vypni telku zapni seba, Detský čin pomoci, Dobrá novina a Výchovné programy.

Kampane, ktoré eRko vyhlasuje na celoslovenskej úrovni:
 
Deň počatého dieťaťa - Biela stužka – nosením bielej stužky prejavujeme úctu k životu nenarodeného dieťaťa.

Vypni telku, zapni seba – počas májového týždňa deti motivujeme k tomu, aby svoj čas prežívali zmysluplne a tvorivo, ponúkame im rôzne aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť, aby trávili menej času pri televízii

Detský čin pomoci – v mesiaci október sa zameriavame ešte viac na poukázanie zmyslu pomoci druhým a dobrých skutkov, deti sa samostatne i spolu so stretkom  usilujú pomáhať, kde treba

Dobrá novina – eRko organizuje kolednícku akciu Dobrá novina v SR od roku 1995 vo vianočnom čase. Koledovanie je spojené s finančnou zbierkou pre potreby núdznych v krajinách tretieho sveta cez rozvojové projekty.
 
Okrem bežných stretiek uskutočňujeme aj rôzne iné akcie. Napríklad sánkovačky, športové stretká v športovej hale, oslavy Dňa detí, špeciálne Vianočné stretká, výlety do okolia, opekačky a stanovačky i viacdňové výlety a tábory.
 

eRko

eRkoeRkoeRkoeRkoeRko
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-13
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe