Materská škola ul. Komenského č.1137/37 v Seredi

Adresa: ul. Komenského č. 1137/37, 926 01 Sereď
Email: mskomsered@azet.sk
Internetová adresa: https://mskomenskehosered.edupage.org/

Riaditeľka: Bc. Iveta Fraňová
Telefón: 0911 011 508
E-mail: mskomsered@azet.sk

Počet pedagogických zamestnancov: 23
Počet tried: 11

Vedúca školskej jedálne : Jana Adamčová 
Telefón: 0911 448 530
E- mail : veducasjmskom@gmail.com
Ekonomický úsek : Bibiana Prívozníková
Telefón : 0911975508
 

Materská škola ul. Komenského č. 1137/37 "A"
Zástupkyňa : Mgr. Katarína Jakubcová 
Telefón: 0901702812
E-mail : mzkomsered@gmail.com
Počet pedagogických zamestnancov: 7
Počet tried: 3

Elokované triedy na ul. Komenského č. 1227/8 "B"
Zástupkyňa : Mgr. Eva Jóžová 
Telefón:  0910904685
E- mail : mejesered@gmail.com
Počet pedagogických zamestnancov: 6
Počet tried: 3

Elokované triedy na ul. Murgašova č.1991/8, 926 01 Sereď 
Zástupkyňa : Daniela Andrisová
Telefón: 0911787694
E-mail : msmurgasova@gmail.com
Počet pedagogických zamestnancov: 6
Počet tried: 3

Elokované triedy na ul. Podzámska 2660/11, 926 01 Sereď 
Zástupkyňa : Bc. Jana Ferenczyová
Telefón: 0903272766
E-mail : pozastupkyna@gmail.com
Počet pedagogických zamestnancov: 4
Počet tried: 2 
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2019-10-08
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond