Územný plán mesta Sereď

Územný plán mesta Sereď

01 Širšie vzťahy Dokument vo formáte pdf [51MB]
02 Návrh priestoroveho usporiadania a funkčného využitia územia 10 000 Dokument vo formáte pdf [3MB]
03a Návrh priestoroveho usporiadania a funkčného využitia územia 5 000 Dokument vo formáte pdf [3MB]
03b Návrh priestoroveho usporiadania a funkčného využitia územia 5 000 Dokument vo formáte pdf [3MB]
04a Návrh dopravy Dokument vo formáte pdf [2MB]
04b Návrh dopravy Dokument vo formáte pdf [2MB]
05a Vodné hospodárstvo Dokument vo formáte pdf [2MB]
05b Vodné hospodárstvo Dokument vo formáte pdf [2MB]
06a Energetika Dokument vo formáte pdf [2MB]
06b Energetika Dokument vo formáte pdf [2MB]
07 Ochrana prírody a tvorba krajiny Dokument vo formáte pdf [4MB]
08a Zábery pf Dokument vo formáte pdf [2MB]
08b Zábery pf Dokument vo formáte pdf [2MB]
VZN 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, zo dňa 12. 11. 2015 Dokument vo formáte pdf [286KB]
ÚPN mesta Sereď - záväzná časť Dokument vo formáte pdf [22MB]
09a Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb Dokument vo formáte pdf [2MB]
09b Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb Dokument vo formáte pdf [2MB]
ÚPN mesta Sereď - čistopis textová časť Dokument vo formáte pdf [2MB]

Územný plán mesta Sereď - zmeny a doplnky č. 1/2016

1 ÚPN mesta Sereď : Zmeny a doplnky č.1/2016 - čistopis Dokument vo formáte pdf [2MB]
2 Podklad Dokument vo formáte pdf [826KB]
2.1 priesvitka Dokument vo formáte pdf [307KB]
2.1 sútlač Dokument vo formáte pdf [954KB]
3 Podklad Dokument vo formáte pdf [544KB]
3.1 priesvitka Dokument vo formáte pdf [240KB]
3.1 sútlač Dokument vo formáte pdf [619KB]
4 Podklad Dokument vo formáte pdf [523KB]
4.1 priesvitka Dokument vo formáte pdf [236KB]
4.1 sútlač Dokument vo formáte pdf [607KB]
9 Podklad Dokument vo formáte pdf [8MB]
9.1 priesvitka Dokument vo formáte pdf [310KB]
9.1 sútlač Dokument vo formáte pdf [8MB]
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015,ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď Dokument vo formáte pdf [356KB]

Územný plán mesta Sereď - zmeny a doplnky č. 3/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď v znení VZN č. 5/2016 Dokument vo formáte pdf [2MB]