Komisia školská, športová a bytová

Zloženie komisie

 
PREDSEDA:
PaedDr. Slávka Kramárová
 
ČLENOVIA:
Bc. Anton Dúbravec
prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc.
Erik Štefanek
Jozef Blaho
Mgr. Martin Lámala
Božena Vydarená
Ing. Stanislav Horváth
Ing. Martin Slahučka
 
TAJOMNÍČKA:
Mgr. Jana Vadovičová
 

Náplň práce

Posudzuje žiadosti o dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď pre oblasť športu, mládeže, výchovy a vzdelávania, schvaľuje výzvy, kritériá a návrhy na oceňovanie športovcov, pedagógov a žiakov, vydáva stanoviská k prenajímaniu mestských bytov a k prevodu vlastníctva mestských bytov, prerokováva materiály predkladané na rokovanie mestského zastupiteľstva, vypracováva k nim stanoviská a odporúčania.
 

Zápisnice komisie

 

Programy komisie

 

Účasť na zasadnutiach komisie

 

Archív

Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-09-21
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond