Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom v meste Sereď

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
 
Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.
 
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.
 
Mesto realizuje zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov, jedlých olejov a tukov pochádzajúcich z domácností individuálnej bytovej výstavby – rodinných domov prostredníctvom hnedých zberných nádob a čiernych vriec, v prípade konárov ich zber vykonáva vo zväzkoch:
 
  • 120 litrové hnedé plastové nádoby – jedna nádoba pre jeden rodinný dom s vývozným intervalom 1 krát za 7 dní.
  • 110 litrové vrecia na výmenu, v prípade vyloženia plného vreca – pre jeden rodinný dom s vývozným intervalom 1 krát za 7 dní.
  • konáre musia byť zviazané vo zväzkoch s maximálnou dĺžkou 2 metre, vývozný interval 1 krát za 14 dní.
  • zber jedlých olejov a tukov z domácností, zhromažďovaný v nádobách a plastových fľašiach je realizovaný s vývozným intervalom 1 krát za mesiac súbežne so zberom skla z pred rodinných domov.
 
Do BRO odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov patria:
kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

Do BRO odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria:
zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.

Do jedlých olejov a tukov patria:
oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla či tuku.

Do jedlých olejov a tukov nepatria:
motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.
 
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností 
Od roku 2021 mesto realizuje zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) z domácností prostredníctvom 120 litrových hnedých zberných nádob s vývozným intervalom 1 krát za 7 dní.
Do BRKO patria:
Tuhé a tekuté zvyšky jedál, omáčky, potraviny po záruke (bez obalov!!!), staré zaváraniny, šupy z ovocia a zeleniny a pokazené ovocie, zelenina, mäso, ryby, mlieko, vajcia, chlieb, pečivo, káva, čaj, kosti. Proste všetok odpad z kuchyne rastlinného aj živočíšneho pôvodu. Patrí sem aj odpad z domácich rastlín, alebo napríklad aj chumáče z kefy na vlasy.
Do BRKO nepatria:
Papier, plastové obaly, zelený odpad zo záhrady, trus domácich zvierat, obsah vysávača, cigarety, zmesový komunálny odpad.
 
Mapa lokalít s odbernými nádobami na  BRKO
 
 
Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov a reštauračných odpadov vrátane nákladov na zberné nádoby a iné obaly, ako i zabezpečenie nakladania s týmto odpadom znáša prevádzkovateľ kuchyne.
 

Systém zberu bioodpadov z domácností

 
  KEDY ? AKO ČASTO ? ČO ? AKO ?
140 l hnedé nádoby RD pondelok a štvrtok (podľa harmonogramu zberu zmesového odpadu) každý týždeň od marca do novembra trávu a drobný zelený odpad vyložením nádob pred svoj dom do 6 hodiny rannej
Čierne vrecia RD pondelok každý týždeň od marca do novembra trávu a drobný zelený odpad vyložením vriec k nádobám na bioodpad do 6 hodiny rannej
Zväzky konárov a drevnej hmoty utorok každý druhý týždeň od marca do novembra konáre a drevnú hmotu zviazané do zväzkov vyložením zväzkov pred svoj dom do 6 hodiny rannej
Fľaše s rastlinným olejom a tukmi streda mesačne prvú stredu v mesiaci od marca do novembra rastlinné oleje v uzavretých plastových flašiach vyložením fliaš pred svoj dom do 6 hodiny rannej
 
Vybavuje:
Vohláriková Zuzana, Bc.
tel. č. 031/7892094, klapka 249
tel. č. 0907 736 841
e-mail: zuzana.vohlarikova@sered.sk
Kancelária č. 3
 
Termíny zberu BRO od rodinných domov:
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2021-03-25
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond