Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom v meste Sereď

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
 
Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.
 
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.
 
Mesto realizuje zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov, jedlých olejov a tukov pochádzajúcich z domácností individuálnej bytovej výstavby – rodinných domov prostredníctvom hnedých zberných nádob a čiernych vriec, v prípade konárov ich zber vykonáva vo zväzkoch:
 
  • 120 litrové hnedé plastové nádoby – jedna nádoba pre jeden rodinný dom s vývozným intervalom 1 krát za 7 dní.
  • 110 litrové vrecia na výmenu, v prípade vyloženia plného vreca – pre jeden rodinný dom s vývozným intervalom 1 krát za 7 dní.
  • konáre musia byť zviazané vo zväzkoch s maximálnou dĺžkou 2 metre, vývozný interval 1 krát za 14 dní.
  • zber jedlých olejov a tukov z domácností, zhromažďovaný v nádobách a plastových fľašiach je realizovaný s vývozným intervalom 1 krát za mesiac súbežne so zberom skla z pred rodinných domov.
 
Do BRO odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov patria:
kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

Do BRO odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria:
zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.

Do jedlých olejov a tukov patria:
oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla či tuku.

Do jedlých olejov a tukov nepatria:
motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.
 
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností  (BRKO)
Mesto realizuje zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) z domácností :
 
Na sídliskách prostredníctvom 120 litrových hnedých zberných nádob s vývozným intervalom 1 krát za 7 dní.
Na rodinných domoch prostredníctvom 10 litrových nádob, ktoré si môžu obyvateľia prebrať na zbernom dvore a ktoré sa zberajú každý štvrtok.
 
Do BRKO patria:
Tuhé a tekuté zvyšky jedál, omáčky, potraviny po záruke (bez obalov!!!), staré zaváraniny, šupy z ovocia a zeleniny a pokazené ovocie, zelenina, mäso, ryby, mlieko, vajcia, chlieb, pečivo, káva, čaj, kosti. Proste všetok odpad z kuchyne rastlinného aj živočíšneho pôvodu. Patrí sem aj odpad z domácich rastlín, alebo napríklad aj chumáče z kefy na vlasy.
 
Do BRKO nepatria:
Papier, plastové obaly, zelený odpad zo záhrady, trus domácich zvierat, obsah vysávača, cigarety, zmesový komunálny odpad.
 
Mapa lokalít s odbernými nádobami na  BRKO na sídliskách
 
 
Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov a reštauračných odpadov vrátane nákladov na zberné nádoby a iné obaly, ako i zabezpečenie nakladania s týmto odpadom znáša prevádzkovateľ kuchyne.
 

Systém zberu bioodpadov z domácností

 
  KEDY ? AKO ČASTO ? ČO ? AKO ?
140 l hnedé nádoby RD štvrtok každý druhý týždeň od marca do novembra (podľa zóny harmonogramu zberu zmesového odpadu) trávu a drobný zelený odpad vyložením nádob pred svoj dom do 6 hodiny rannej
Čierne vrecia RD pondelok každý týždeň od marca do novembra trávu a drobný zelený odpad vyložením vriec k nádobám na bioodpad do 6 hodiny rannej
Zväzky konárov a drevnej hmoty utorok každý druhý týždeň od marca do novembra konáre a drevnú hmotu zviazané do zväzkov vyložením zväzkov pred svoj dom do 6 hodiny rannej
Fľaše s rastlinným olejom a tukmi streda mesačne prvú stredu v mesiaci od marca do novembra rastlinné oleje v uzavretých plastových flašiach vyložením fliaš pred svoj dom do 6 hodiny rannej
10 l hnedé nádoby RD  štvrtok každý týždeň biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností  vyložením nádob pred svoj dom do 7 hodiny rannej
 

Deň zvozu 140 L nádob na konkrétnej ulici 

 
 

ŠTVRTOK NEPÁRNY - RODINNÉ DOMY ZÓNA I

ŠTVRTOK PÁRNY - RODINNÉ DOMY ZÓNA II

8. mája

Bratislavská

Dlhá

Cukrovarská

Hornočepenská

Čepenská

Hrnčiarska

Dolnočepenská

I. Krasku

Dolnostredská

Jasná

Družstevná

Jelšová

F. Kráľa

Kúp. námestie

Fándlyho

Kuzmányho

Hornomajerská

Ľ. Podjavorisnkej

Hviezdoslavova

Lipová

Jesenského

Lúčna

Jilemnického

Malá ulička

Kasárenská

Matičná

Kostolná

Murgašova

Krásna

Obežná

Krátka

Parková

Krížna

Pivovarská

Kukučínova

Pod hrádzou

Mierová

Podzámska

Mládežnícka

Povážsky breh

Mlynárska

Severná

Nám. Slobody

SNP

Nová

Starý most

Nová Trnavská

Strednočepenská

Nový Majer

Svätoplukova

Pažitná

Š. Moyzesa

Pekarská

Šintavská

Pionierska

Športová

Poľná

Topoľová

Pribinova

Vážska

Priečna

Veterná

Rovná

Vojanská

Sládkovičova

Záhradná

Slnečná

 

Stromová

 

Školská

 

Šulekovská

 

Tehelná

 

Trnavská

 

Vinárska

 

Vonkajší rad

 

Vysoká

 

Železničná

 

Letná

 

Orechová

 
Vybavuje:
Vohláriková Zuzana, Bc.
tel. č. 031/7892094, klapka 249
tel. č. 0907 736 841
e-mail: zuzana.vohlarikova@sered.sk
Kancelária č. 3
 
Termíny zberu čiernych vriec od rodinných domov:
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-14
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe