Zber triedených odpadov

Zloženie triedených odpadov

 
Triedený odpad je komunálny odpad vytriedený na jeho oddeliteľné recyklovateľné zložky (plast, papier, sklo, kovy, oleje a tuky, textil, elektroodpady a batérie, nebezpečné odpady, textil, drevo a na rodinných domoch aj rastlinný bioodpad), ktorý skončí v systéme triedeného zberu, špeciálnych nádobách alebo vreciach a následne sa po recyklácii alebo energetickom spracovaní využíva opäť ako výrobok, pohonná hmota alebo energia. 
Triedenie odpadov znižuje ekonomické a ekologické dopady odpadového hospodárstva na spoločnosť a je preto veľmi dôležité pre náš život a budúcnosť. 
Všetky triedené odpady môžu občania odovzdať na Zbernom dvore mesta Sereď.
 

Systém zberu triedených odpadov z domácností

 
  KEDY ? AKO ČASTO ? ČO ? AKO ?
Vrecia RD (plast, kovové obaly) streda každý druhý týždeň Plast, kovové obaly Vyložením vriec pred svoj dom do 6 hodiny rannej.
Vrecia RD (papier)
štvrtok
(prvý párny týždeň)
každý mesiac Papier Vyložením vriec pred svoj dom do 6 hodiny rannej.
Vrecia RD (sklo)
streda
(prvá v mesiaci)
každý mesiac  Sklo Vyložením vriec pred svoj dom do 6 hodiny rannej.
1100 l nádoby na papier BD streda každý týždeň Papier Vložením papiera alebo vriec s papierom do 1100 l nádob.
1100 l nádoby na sklo BD po naplnení podľa potreby Sklo Vložením skla do 1100 l nádob.
1100 l nádoby na plasty a kovové obaly BD streda každý týždeň Plast a kovové obaly Vložením plastu a kovových obalov alebo vriec s týmto odpadom do 1100 l nádob.
1100 l nádoby na textil a obuv v uliciach mesta po naplnení podľa potreby Textil a obuv Vložením vriec s týmto odpadom do 1100 l nádob.
800 l nádoby na PET flaše s jedlým olejom v uliciach mesta po naplnení podľa potreby Jedlé oleje a tuky v PET flašiach Vložením uzavretej PET flaše s jedlým olejom a tukmi do 800 l nádob.
 
Najbližšie termíny zberu plastov na rodinných domoch :
  • 13.12.2023 (Streda) plast
  • 27.12.2023 (Streda) plast
  • 10.01.2024 (Streda) plast
  • 24.01.2024 (Streda) plast
  • 07.02.2024 (Streda) plast
  • 21.02.2024 (Streda) plast
  • 06.03.2024 (Streda) plast
  • 20.03.2024 (Streda) plast
  • 03.04.2024 (Streda) plast
  • 17.04.2024 (Streda) plast

Leták - Zber triedených odpadov

Leták - Zber triedených odpadov
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-14
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe