Všeobecne záväzné nariadenia

rok 2018

VZN 3/2018, o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 4/1995 Udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách Dokument vo formáte pdf [226KB]
VZN 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie Všeobecne záväzne nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení Dokument vo formáte pdf [226KB]
VZN 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení Dokument vo formáte pdf [273KB]

rok 2017

VZN 9/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď Dokument vo formáte pdf [216KB]
VZN 8/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadení Dokument vo formáte pdf [226KB]
VZN 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Dokument vo formáte pdf [275KB]
VZN 6/2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení Dokument vo formáte pdf [270KB]
VZN 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď Dokument vo formáte pdf [1MB]
VZN 4/2017, o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď Dokument vo formáte pdf [195KB]
VZN 3/2017, ktorým sa upravuje postup poskytovania nájomného bývania v bytovom dome na Komenského ulici v Seredi Dokument vo formáte pdf [361KB]
VZN 2/2017 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Sereď Dokument vo formáte pdf [962KB]
VZN 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení Dokument vo formáte pdf [187KB]

rok 2016

VZN 9/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 4/2012 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov Dokument vo formáte pdf [213KB]
VZN 8/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 12. 02. 2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení Dokument vo formáte pdf [237KB]
VZN 7/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013 zo dňa 21.05.2013 o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Sereď Dokument vo formáte pdf [330KB]
VZN 6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď v znení VZN č. 5/2016 Dokument vo formáte pdf [2MB]
VZN 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, zo dňa 08. 09. 2016 Dokument vo formáte pdf [356KB]
!!! VZN 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 14. 06. 2016 - zrušené prijatím VZN 7/2017 Dokument vo formáte pdf [399KB]
VZN 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď, zo dňa 28. 04. 2016 Dokument vo formáte pdf [400KB]
VZN 2/2016, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď, zo dňa 18. 02. 2016 Dokument vo formáte pdf [158KB]
VZN 1/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 12. 02. 2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď, zo dňa 18. 02. 2016 Dokument vo formáte pdf [291KB]

rok 2015

!!! VZN 10/2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď, zo dňa 10. 12. 2015 - zrušené prijatím VZN 03/2016 Dokument vo formáte pdf [273KB]
VZN 9/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Sereď, zo dňa 10. 12. 2015 Dokument vo formáte pdf [283KB]
VZN 8/2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 12. 02. 2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď, zo dňa 12. 11. 2015 Dokument vo formáte pdf [222KB]
VZN 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, zo dňa 12. 11. 2015 Dokument vo formáte pdf [25MB]
VZN 6/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zo dňa 12. 11. 2015 Dokument vo formáte pdf [215KB]
VZN 5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 13/2012 o miestnych daniach, zo dňa 12. 11. 2015 Dokument vo formáte pdf [369KB]
VZN 4/2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl, zo dňa 12. 11. 2015 Dokument vo formáte pdf [152KB]
VZN 3/2015, ktorým mesto Sereď zriaďuje zariadenia školského stravovania pre deti materských škôl, zo dňa 25. 06. 2015 Dokument vo formáte pdf [154KB]
VZN 2/2015, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď a vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy, a ktorým sa zrušujú niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta Sereď, zo dňa 23. 04. 2015 Dokument vo formáte pdf [314KB]
VZN 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď zo dňa 12. 02. 2015 Dokument vo formáte pdf [252KB]

rok 2014

!!! VZN 11/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 3/2012 zo dňa 14.2.2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Sereď v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.19/2012 - zrušené prijatím VZN 2/2016 Dokument vo formáte pdf [210KB]
!!! VZN 10/2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení na rok 2014, zrušené prijatím VZN 01/2015 Dokument vo formáte pdf [135KB]
VZN 9/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2012 o miestnych daniach v znení neskorších nariadení Dokument vo formáte pdf [283KB]
VZN 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Dokument vo formáte pdf [270KB]
VZN 7/2014, ktorým sa upravuje postup poskytovania sociálneho bývania v meste Sereď Dokument vo formáte pdf [373KB]
VZN 6/2014 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení zo dňa 17.6.2014 Dokument vo formáte pdf [225KB]
VZN 5/2014 o zákaze požívania alkoholických nápojov na území Mesta Sereď zo dňa 15. 04. 2014 Dokument vo formáte pdf [220KB]
VZN 4/2014, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2009 o určení pravidiel času predaja v prevádzkarniach obchodu a služieb na území mesta Sereď zo dňa 15. 04. 2014 Dokument vo formáte pdf [285KB]
!!! VZN 3/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Sereď, trhový poriadok pre mestské trhovisko a trhové poriadky pre príležitostné trhy zo dňa 15. 04. 2014, zrušené prijatím VZN 02/2015 Dokument vo formáte pdf [479KB]
VZN 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp zo dňa 15. 04. 2014 Dokument vo formáte pdf [211KB]
!!! VZN 1/2014 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení na rok 2014 zo dňa 18. 02. 2014 zrušené prijatím VZN 01/2015 Dokument vo formáte pdf [245KB]

rok 2013

VZN 14/2013 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení Dokument vo formáte pdf [244KB]
!!! VZN 13/2013 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 5/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení na rok 2013 a o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Sereď a ktorým sa zrušujú niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 1/2014 Dokument vo formáte pdf [181KB]
VZN 12/2013 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2012 o miestnych daniach zo dňa 06.11.2012 Dokument vo formáte pdf [315KB]
VZN 11/2013 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície Sereď Dokument vo formáte pdf [177KB]
VZN 10/2013 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a o zrušení niektorých VZN mesta Sereď Dokument vo formáte pdf [298KB]
!!! VZN 9/2013 ktorým sa mení Všeobecne záväzne nariadenie mesta Sereď č. 1/2005 Trhový poriadok – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste príležitostný trh Seredský hodový jarmok zo dňa 01.03.2005 v znení neskorších dodatkov - zrušené prijatím VZN 10/2013 Dokument vo formáte pdf [243KB]
VZN 8/2013 o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď Dokument vo formáte pdf [155KB]
VZN 7/2013 ktorým mesto Sereď ruší školský klub detí a školskú jedáleň pri Základnej škole Pavla Országha Hviezdoslava ul. Komenského č. 3064/41, 926 01 Sereď a zriaďuje školskú jedáleň pri Základnej škole Jana Amosa Komenského ul. Komenského 1227/8, 926 01 Sereď Dokument vo formáte pdf [148KB]
VZN 6/2013 ktorým mesto Sereď ruší Základnú školu Pavla Országha Hviezdoslava ul. Komenského č. 3064/41, 926 01 Sereď Dokument vo formáte pdf [221KB]
!!! VZN 5/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení na rok 2013 a o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Sereď- zrušené prijatím VZN 1/2014 Dokument vo formáte pdf [408KB]
VZN 4/2013 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 zo dňa 14. 06. 2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení Dokument vo formáte pdf [174KB]
VZN 3/2013 ktorým mesto Sereď zrušuje Centrum voľného času, Komenského 1227/8, Sereď ako súčasť Základnej školy Jana Amosa Komenského, Komenského 1227/8, Sereď Dokument vo formáte pdf [265KB]
VZN 2/2013 ktorým sa mení Všeobecne záväzne nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 zo dňa 14. 06. 2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení Dokument vo formáte pdf [272KB]
!!! VZN 1/2013 o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 5/2014 Dokument vo formáte pdf [215KB]

rok 2012

!!! VZN č. 19/2012 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 3/2012 zo dňa 14.2.2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Sereď - zrušené prijatím VZN 2/2016 Dokument vo formáte pdf [146KB]
VZN č. 18/2012 ktorým sa upravuje postup pri prevode bytov a nebytových priestorov z majetku Mesta Sereď Dokument vo formáte pdf [248KB]
!!! VZN č. 17/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - zrušené prijatím VZN 4/2016 Dokument vo formáte pdf [290KB]
!!! VZN č. 16/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené prijatím VZN 8/2014 Dokument vo formáte pdf [129KB]
!!! VZN č. 15/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď na rok 2013 - zrušené prijatím VZN 5/2013 Dokument vo formáte pdf [208KB]
!!! VZN č. 14/2012 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2012 zo dňa 14.02.2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď na rok 2012 - zrušené prijatím VZN 15/2012 Dokument vo formáte pdf [200KB]
VZN č. 13/2012 o miestnych daniach Dokument vo formáte pdf [903KB]
!!! VZN č. 12/2012 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 4/2017 Dokument vo formáte pdf [255KB]
VZN č. 11/2012 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Sereď č. 7/2011 zo dňa 14. 06. 2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení Dokument vo formáte pdf [147KB]
!!! VZN č. 10/2012 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. 9/2011 o podmienkach prenajímania nájomných bytov na účel sociálneho bývania v meste Sereď - zrušené prijatím VZN 7/2014 Dokument vo formáte pdf [75KB]
!!! VZN č. 9/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 4/2008 o miestnych daniach - zrušené prijatím VZN 13/2012 Dokument vo formáte pdf [138KB]
!!! VZN č. 8/2012 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2002 Štatút mestskej polície Mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 11/2013 Dokument vo formáte pdf [360KB]
!!! VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 03/2016 Dokument vo formáte pdf [343KB]
!!! VZN č. 6/2012 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách - zrušené prijatím VZN 02/2015 Dokument vo formáte pdf [253KB]
VZN č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta Sereď Dokument vo formáte pdf [49KB]
VZN č. 4/2012 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov Dokument vo formáte pdf [91KB]
!!! VZN č. 3/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Sereď - zrušené prijatím VZN 2/2016 Dokument vo formáte pdf [336KB]
!!! VZN č. 2/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 1/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - zrušené prijatím VZN 17/2012 Dokument vo formáte pdf [103KB]
!!! VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď na rok 2012 - zrušené prijatím VZN 15/2012 Dokument vo formáte pdf [52KB]

rok 2011

!!! VZN č. 17/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené prijatím VZN 16/2012 Dokument vo formáte pdf [122KB]
VZN č. 16/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby Dokument vo formáte pdf [81KB]
VZN č. 15/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Sereď č. 7/2011 zo dňa 14. 06. 2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sereď č. 11/2011 zo dňa 13. 09. 2011 Dokument vo formáte pdf [188KB]
!!! VZN č. 14/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. 2/2011 zo dňa 11.01.2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území Mesta Sereď v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sereď č. 6/2011 zo dňa 14.06.2011 - zrušené prijatím VZN 1/2012 Dokument vo formáte pdf [194KB]
!!! VZN č. 13/2011 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl, ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom - zrušené prijatím VZN 04/2015 Dokument vo formáte pdf [148KB]
!!! VZN č. 12/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenia Mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v znení neskorších nariadení - zrušené prijatím VZN 5/2013 Dokument vo formáte pdf [81KB]
VZN č. 11/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenia Mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom Dokument vo formáte pdf [150KB]
VZN č. 10/2011 o zásadách hospodárenia s bytovým majetkom Mesta Sereď Dokument vo formáte pdf [167KB]
!!! VZN č. 9/2011 o podmienkach prenajímania nájomných bytov na účel sociálneho bývania v meste Sereď - zrušené prijatím VZN 7/2014 Dokument vo formáte pdf [218KB]
!!! VZN č. 8/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 6/2004 o podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok v znení Dodatku č. 1 zo dňa 09.12.2008 - zrušené prijatím VZN 10/2013 Dokument vo formáte pdf [86KB]
VZN č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom Dokument vo formáte pdf [54KB]
!!! VZN č. 6/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. 2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 1/2012 Dokument vo formáte pdf [40KB]
!!! VZN č. 5/2011 o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Sereď - zrušené prijatím VZN 8/2013 Dokument vo formáte pdf [70KB]
!!! VZN č. 4/2011 o správe a prevádzkovaní pohrebísk v meste Sereď - zrušené prijatím VZN 3/2012 Dokument vo formáte pdf [76KB]
!!! VZN č. 3/2011 Legislatívne pravidlá tvorby všeobecne záväzných nariadení Mesta Sereď - zrušené prijatím uznesenia MsZ 236/2012 Dokument vo formáte pdf [200KB]
!!! VZN č. 2/2011 o určení výsky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 1/2012 Dokument vo formáte pdf [1MB]
!!! VZN č. 1/2011 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 13/2011 Dokument vo formáte pdf [377KB]

rok 2010

!!! Dodatok č. 4/2010 k VZN č.8/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené prijatím VZN 16/2012 Dokument vo formáte pdf [205KB]
!!! Dodatok č. 1/2010 k VZN č. 1/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi v meste Sereď - zrušené prijatím VZN 9/2011 Dokument vo formáte pdf [39KB]
!!! Dodatok č. 3/2010 k VZN mesta Sereď č. 2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 7/2011 Dokument vo formáte pdf [33KB]
!!! Dodatok č.1/2010 k VZN č.5 /2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 2/2011 Dokument vo formáte pdf [45KB]

rok 2009

!!! Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď č. 4/2008 o miestnych daniach - zrušené prijatím VZN 13/2012 Dokument vo formáte pdf [61KB]
!!! Dodatok č. 2/2009k VZN mesta Sereď č. 2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 7/2011 Dokument vo formáte pdf [33KB]
!!! VZN 5/2009o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 2/2011 Dokument vo formáte pdf [51KB]
!!! VZN 4/2009o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 1/2011 Dokument vo formáte pdf [26KB]
!!! Dodatok č. 3k VZN č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené prijatím VZN 16/2012 Dokument vo formáte pdf [210KB]
!!! Dodatok č. 7 k VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 5/2013 Dokument vo formáte pdf [51KB]
!!! Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 7/2011 Dokument vo formáte pdf [33KB]
!!! Dodatok č. 2/2009 k VZN č. 1/2005 - Trhový poriadok – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh – Seredský hodový jarmok - zrušené prijatím VZN 10/2013 Dokument vo formáte pdf [104KB]
!!! VZN 3/2009 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mesta Sereď, zrušené prijatím VZN 02/2015 Dokument vo formáte pdf [48KB]
VZN 2/2009 o určení pravidiel času predaja v prevádzkarniach obchodu a služieb na území Mesta Sereď Dokument vo formáte pdf [52KB]
VZN 1/2009 o úhradách za sociálne služby Dokument vo formáte pdf [124KB]

rok 2008

!!! Dodatok č. 3/2008 k VZN č. 1/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - zrušené prijatím VZN 17/2012 Dokument vo formáte pdf [55KB]
!!! Dodatok č. 2/2008 k VZN č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené prijatím VZN 16/2012 Dokument vo formáte pdf [60KB]
!!! Dodatok č. 6 k VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 5/2013 Dokument vo formáte pdf [100KB]
!!! Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2007 Trhový poriadok - zrušené prijatím VZN 3/2014 Dokument vo formáte pdf [61KB]
!!! Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2007 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 3/2014 Dokument vo formáte pdf [58KB]
!!! Dodatok č. 1/2008 k VZN č. 5/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 7/2012 Dokument vo formáte pdf [106KB]
VZN 5/2008 o povoľovaní osobitného užívania verejných priestranstiev na území mesta Dokument vo formáte pdf [383KB]
!!! Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Sereď č. 3/2006 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - zrušené prijatím VZN 10/2013 Dokument vo formáte pdf [23KB]
!!! Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Sereď č. 5/2004 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb - zrušené prijatím VZN 1/2009 Dokument vo formáte pdf [22KB]
!!! Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Sereď č. 6/2004 o podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok - zrušené prijatím VZN 10/2013 Dokument vo formáte pdf [23KB]
!!! VZN 4/2008 o miestnych daniach - zrušené prijatím VZN 13/2012 Dokument vo formáte pdf [82KB]
!!! Dodatok č. 4/2008 k VZN č. 6/1995 o postupe pri prevode bytov a nebytových priestorov v majetku Mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 18/2012 Dokument vo formáte pdf [55KB]
!!! Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2004 o udeľovaní ocenení mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 5/2012 Dokument vo formáte pdf [23KB]
!!! VZN 3/2008 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 5/2013 Dokument vo formáte pdf [26KB]
!!! VZN 2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 7/2011 Dokument vo formáte pdf [46KB]
!!! VZN 1/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi v meste Sereď - zrušené prijatím VZN 9/2011 Dokument vo formáte pdf [108KB]

rok 2007

!!! VZN 5/2007 o ochrane nefajčiarov - zrušené prijatím uznesenia MsZ 290/2012 Dokument vo formáte pdf [39KB]
!!! VZN 4/2007 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služiebn na trhových miestach mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 3/2014 Dokument vo formáte pdf [46KB]
!!! VZN 3/2007 Trhový poriadok - zrušené prijatím VZN 3/2014 Dokument vo formáte pdf [39KB]
!!! Dodatok č. 4/2007 k VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta SEREĎ - zrušené prijatím VZN 5/2013 Dokument vo formáte pdf [40KB]
!!! Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené prijatím VZN 16/2012 Dokument vo formáte pdf [28KB]
!!! Dodatok č. 3/2007 k VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta SEREĎ - zrušené prijatím VZN 5/2013 Dokument vo formáte pdf [102KB]
!!! PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA - zrušené prijatím VZN 4/2011 Dokument vo formáte pdf [66KB]
!!! VZN 2/2007 o určení názvu ulice - zrušené prijatím VZN 2/2017 Dokument vo formáte pdf [22KB]
!!! Dodatok č. 2/2007 k VZN 9/2004 Zásady hospodárenia s bytovým majetkom mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 10/2011 Dokument vo formáte pdf [101KB]
!!! VZN 1/2007 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 12/2012 Dokument vo formáte pdf [48KB]

rok 2006

!!! Dodatok č. 2/2006 k VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 5/2013 Dokument vo formáte pdf [38KB]
!!! Dodatok č. 1/2006 k VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 5/2013 Dokument vo formáte pdf [25KB]
!!! VZN 5/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MESTA SEREĎ - zrušené prijatím VZN 7/2012 Dokument vo formáte pdf [146KB]
!!! VZN 4/2006 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta - zrušené prijatím uznesenia MsZ 289/2012 Dokument vo formáte pdf [142KB]
!!! VZN 3/2006 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - zrušené prijatím VZN 10/2013 Dokument vo formáte pdf [80KB]
!!!VZN 2/2006 o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na území mesta Sereď - zrušené prijatím uznesenia MsZ 187/2012 Dokument vo formáte pdf [66KB]
!!! VZN 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 5/2013 Dokument vo formáte pdf [129KB]
!!! Dodatok č. 2/2006 k VZN č. 1/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - zrušené prijatím VZN 17/2012 Dokument vo formáte pdf [43KB]
!!! Dodatok č. 1/2006 k VZN č. 1/2005 Trhový poriadok - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostný trh Seredský hodový jarmok - zrušené prijatím VZN 10/2013 Dokument vo formáte pdf [36KB]

rok 2005

!!! Dodatok č. 1/2005 k VZN č. 9/2004 Zásady hospodárenia s bytovým majetkom mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 10/2011 Dokument vo formáte pdf [33KB]
!!! Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2005 o miestnych daniach Dokument vo formáte pdf [68KB]
!!! Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2005 o miestnych daniach - zrušené prijatím VZN 4/2008 Dokument vo formáte pdf [56KB]
!!! VZN 3/2005 o miestnych daniach - zrušené prijatím VZN 4/2008 Dokument vo formáte pdf [152KB]
!!! VZN 2/2005 o určení názvu novej ulice - zrušené prijatím VZN 2/2017 Dokument vo formáte pdf [39KB]
!!! VZN 1/2005 Trhový poriadok - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste príležitostný trh Seredský hodový jarmok - zrušené prijatím VZN 10/2013 Dokument vo formáte pdf [47KB]

rok 2004

!!! VZN 10/2004 O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách - zrušené prijatím VZN 6/2012 Dokument vo formáte pdf [35KB]
!!! VZN 9/2004 Zásady hospodárenia s bytovým majetkom Mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 10/2011 Dokument vo formáte pdf [63KB]
!!! VZN 8/2004 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené prijatím VZN 16/2012 Dokument vo formáte pdf [46KB]
!!! VZN 6/2004 O podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok - zrušené prijatím VZN 10/2013 Dokument vo formáte pdf [184KB]
!!! VZN 5/2004 O podmienkach poskytovania sociálnych služieb - zrušené prijatím VZN 1/2009 Dokument vo formáte pdf [55KB]
!!! VZN 4/2004 K schválenému Územnému plánu mesta Sereď Zmeny a doplnky – záväzná časť - zrušené prijatím VZN 7/2015 Dokument vo formáte pdf [177KB]
!!! VZN 3/2004 O vyhradení plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia dňa 13.06.2004 - zrušené prijatím VZN 3/2009 Dokument vo formáte pdf [1MB]
!!! VZN 2/2004 O podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 5/2006 Dokument vo formáte pdf [158KB]
!!! VZN 1/2004 O udeľovaní ocenení mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 5/2012 Dokument vo formáte pdf [54KB]
!!! Dodatok č.01/2004 k VZN č.01/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - zrušené prijatím VZN 17/2012 Dokument vo formáte pdf [1MB]

rok 2003

!!! VZN 04/2003 O pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 2/2009 Dokument vo formáte pdf [54KB]
!!! VZN 02/2003 O určení školských obvodov základných škôl v meste Sereď - zrušené prijatím VZN 5/2011 Dokument vo formáte pdf [40KB]
!!! Dodatok č.1 k VZN 02/2003 - zrušené prijatím VZN 5/2011 Dokument vo formáte pdf [20KB]
!!! VZN 01/2003 Požiarny poriadok mesta - zrušené prijatím VZN 13/2013 Dokument vo formáte pdf [68KB]

rok 2002

!!! VZN 06/2002 O niektorých podmienkach držania psov - zrušené prijatím VZN 13/2013 Dokument vo formáte pdf [40KB]
!!! VZN 02/2002 O nakladaní s nájomnými bytmi - zrušené prijatím VZN 1/2008 Dokument vo formáte pdf [60KB]
!!! VZN 01/2002 Štatút mestskej polície mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 11/2013 Dokument vo formáte pdf [184KB]
!!! Dodatok č.03/2002 k VZN č. 8/1995 - Poriadok pre pohrebisko mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 4/2011 Dokument vo formáte pdf [692KB]

rok 2001

!!! VZN 01/2001 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - zrušené prijatím VZN 17/2012 Dokument vo formáte pdf [59KB]
!!! Dodatok č.02/2001 k VZN č. 8/1995 - Poriadok pre pohrebisko mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 4/2011 Dokument vo formáte pdf [582KB]

rok 2000

!!! VZN 07/2000 TRHOVÝ PORIADOK, platný pre konanie príležitostných trhov v Dome kultúry a v Kultúrno - obchodnom centre NOVA - zrušené prijatím VZN 1/2005 Dokument vo formáte pdf [2MB]
VZN 04/2000 O podmienkach zverejňovania a vylepovania plagátov a umiestňovaní transparentov a pútačov Dokument vo formáte pdf [202KB]
VZN 02/2000 O mestských symboloch a ich používaní Dokument vo formáte pdf [3MB]
!!! VZN 01/2000 O používaní technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla - zrušené prijatím VZN 5/2013 Dokument vo formáte pdf [3MB]

rok 1999

!!! VZN 03/1999 Pre prijímanie, evidenciu a vybavovanie petícií doručených Mestskému úradu v Seredi - zrušené prijatím VZN 5/2013 Dokument vo formáte pdf [53KB]
!!! VZN 02/1999 Pre prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb - zrušené prijatím VZN 5/2013 Dokument vo formáte pdf [60KB]

rok 1998

!!! VZN 12/1998 O nočnom kľude - zrušené prijatím uznesenia MsZ 187/2012 Dokument vo formáte pdf [1MB]
!!! VZN 08/1998 Trhový poriadok - zrušené prijatím VZN 3/2007 Dokument vo formáte pdf [3MB]
!!! VZN 07/1998 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služiebn na trhových miestach mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 4/2007 [4KB]

rok 1997

!!! VZN 07/1997 Trhový poriadok - zrušené prijatím VZN 5/2000 Dokument vo formáte pdf [4MB]
!!! VZN 01/1997 O označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev - zrušené prijatím uznesenia MsZ 228/2011 Dokument vo formáte pdf [2MB]

rok 1996

!!! Novela č. 5/97 k VZN č. 2/96 - zrušené prijatím VZN 1/2006 Dokument vo formáte pdf [40KB]
!!! VZN 6/1996 Zásady povoľovania zvláštneho užívania miestnych komunikácií - zrušené prijatím VZN 5/2008 [4KB]

rok 1995

!!! VZN 08/1995 Poriadok pre pohrebisko mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 4/2011 Dokument vo formáte pdf [37KB]
!!! VZN 06/1995 O postupe pri prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 18/2012 Dokument vo formáte pdf [526KB]
!!! VZN 04/1995 Udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách - zrušené prijatím VZN 3/2018 Dokument vo formáte pdf [1MB]
!!! Dodatok č. 2 k VZN č. 6/1995 O postupe pri prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 18/2012 Dokument vo formáte pdf [35KB]
!!! Dodatok č. 3 k VZN č. 6/1995 O postupe pri prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Sereď - zrušené prijatím VZN 18/2012 Dokument vo formáte pdf [44KB]

rok 1994

!!! VZN 26/1994 Zásady povoľovania zvláštneho užívania miestnych komunikácií - zrušené prijatím VZN 6/1996 Dokument vo formáte pdf [4MB]

rok 1991

VZN 04/1991 O ZRIADENÍ MESTSKEJ POLÍCIE Dokument vo formáte pdf [326KB]
!!! - VZN, alebo dodatok už nie je aktuálne platný