Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č.11/2024 – návrh

Posledná aktualizácia: 2023-11-27