Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

Urbanistická štúdia Obytný súbor IBV „Pri železnici“ – oznámenie o začatí prerokovávania návrhu

Posledná aktualizácia: 2020-07-08