Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č.7/2019

Posledná aktualizácia: 2019-12-11