Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 26.05.2022

1.   Otvorenie a schválenie programu MsZ


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.   Zámer prevodu majetku mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Sereď – zámena mesto Sereď – Trnavský samosprávny kraj (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)


4.   Aktuálna správa o príprave a realizácii niektorých projektov (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)

A.  Havarijný stav elektrických rozvodov na budove „A“ ZŠ J. A. Komenského

B.  Havarijný stav rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody na ZŠ J. Fándlyho

C.  Inštalácia fotovoltaických zdrojov energie na budovy Mestského úradu v Seredi a Mestskej polície v Seredi


5.  Záver


26.05.2022 - Mestské zastupiteľstvo

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe