Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 26.05.2022

1.  Otvorenie a schválenie programu MsZ

2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov

3.  Zámer prevodu majetku mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Sereď – zámena mesto Sereď – Trnavský samosprávny kraj (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)

4.  Aktuálna správa o príprave a realizácii niektorých projektov (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)
A.  Havarijný stav elektrických rozvodov na budove „A“ ZŠ J. A. Komenského
B.  Havarijný stav rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody na ZŠ J. Fándlyho
C.  Inštalácia fotovoltaických zdrojov energie na budovy Mestského úradu v Seredi a Mestskej polície v Seredi

5.  Záver

26.05.2022 - Mestské zastupiteľstvo

PROGRAM | MATERIÁLY | HLASOVANIE | UZNESENIA | ZÁPISNICA | VIDEO ZÁZNAM