Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 17.02.2022

1.  Otvorenie a schválenie programu MsZ (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Informatívna správa o činnosti MsÚ a mesta Sereď od ostatného zasadnutia MsZ (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)


4.  Interpelácie poslancov


5.  Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

A.   Správa o kontrole plnenia uznesení

B.   Správa z vykonanej kontroly dodržiavania zákonnosti pri vybavovaní sťažností a petícii fyzických osôb a právnických osôb podaných na mesto Sereď v roku 2021

C.   Správa z vykonanej kontroly právoplatnosti uznesení.

D.   Správa o kontrolnej činnosti a ostatných činnostiach hlavnej kontrolórky mesta za rok 2021 vyplývajúcich zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


6.   Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Sereď za rok 2021 (Mgr. Ladislav Fabo - náčelník MsP Sereď)


7.  Financovanie škôl a školských zariadení (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca oddelenia ŠRKŠ)

A.   Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení

B.   Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

C.   Poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre deti Školského klubu detí pri Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, 926 01 Sereď

D.   Poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre deti Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Slnečná 5, 926 01 Sereď


8.   Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca oddelenia ŠRKŠ)


9.   Návrh na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď (Ing. Anna Halabrínová - vedúca ÚP a SP)


10.   Urbanistická štúdia Polyfunkčná zóna „Prúdy“ – Zmena 05/2022 (Ing. Anna Halabrínová - vedúca ÚP a SP)


11.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

A.   Schválenie projektu „Obnova športového areálu pri ZŠ J. A. Komenského v Seredi“ (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)

B.   Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)


12.  1. zmena rozpočtu mesta Sereď v roku 2022 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)

A.   Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2022

B.   1. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022


13.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď

A.   Zámer nájmu majetku mesta OVS – kaštieľ – neprenajaté dve časti kaštieľa, terasa a pozemok

B.   Nájom majetku mesta – pozemok na Cukrovarskej ul. – Franco Real Estates, s.r.o.

C.   Zámer prevodu majetku mesta - Pozemok na Strednočepeňskej ul. – Ján Sloboda a manželka

D.   Prevod majetku mesta

1.  Pozemok v lokalite „Rameno Horný Čepeň“ – MO SRZ

2.  Pozemok na Družstevnej ul. – výsledok OVS

E.   Vecné bremeno

1.  Pozemok – Šulekovská ul. – Strojservis SK

2.  Pozemok – Športová ul. – Správa majetku Sereď, s.r.o.

3.  Pozemok na Čepeňskej ulici

F.   Nadobudnutie nehnuteľností do vlastníctva mesta Sereď (Ing. Marián Šišo - vedúci oddelenia rozvoja mesta)


14.  Záver


17.02.2022 - Mestské zastupiteľstvo

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe