Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 17.02.2022

1.  Otvorenie a schválenie programu MsZ (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)

2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov

3.  Informatívna správa o činnosti MsÚ a mesta Sereď od ostatného zasadnutia MsZ (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)

4.  Interpelácie poslancov

5.  Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)
A.  Správa o kontrole plnenia uznesení
B.  Správa z vykonanej kontroly dodržiavania zákonnosti pri vybavovaní sťažností a petícii fyzických osôb a právnických osôb podaných na mesto Sereď v roku 2021
C.  Správa z vykonanej kontroly právoplatnosti uznesení.
D.  Správa o kontrolnej činnosti a ostatných činnostiach hlavnej kontrolórky mesta za rok 2021 vyplývajúcich zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

6.  Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Sereď za rok 2021 (Mgr. Ladislav Fabo - náčelník MsP Sereď)

7.  Financovanie škôl a školských zariadení (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca oddelenia ŠRKŠ)
A.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení
B.  Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
C.  Poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre deti Školského klubu detí pri Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, 926 01 Sereď
D.  Poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre deti Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Slnečná 5, 926 01 Sereď

8.  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca oddelenia ŠRKŠ)

9.  Návrh na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď (Ing. Anna Halabrínová - vedúca ÚP a SP)

10.  Urbanistická štúdia Polyfunkčná zóna „Prúdy“ – Zmena 05/2022 (Ing. Anna Halabrínová - vedúca ÚP a SP)

11.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov
A.  Schválenie projektu „Obnova športového areálu pri ZŠ J. A. Komenského v Seredi“ (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)
B.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)

12.  1. zmena rozpočtu mesta Sereď v roku 2022 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)
A.  Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2022
B.  1. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022

13.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď
A.  Zámer nájmu majetku mesta OVS – kaštieľ – neprenajaté dve časti kaštieľa, terasa a pozemok
B.  Nájom majetku mesta – pozemok na Cukrovarskej ul. – Franco Real Estates, s.r.o.
C.  Zámer prevodu majetku mesta - Pozemok na Strednočepeňskej ul. – Ján Sloboda a manželka
D.  Prevod majetku mesta
1.  Pozemok v lokalite „Rameno Horný Čepeň“ – MO SRZ
2.  Pozemok na Družstevnej ul. – výsledok OVS
E.  Vecné bremeno
1.  Pozemok – Šulekovská ul. – Strojservis SK
2.  Pozemok – Športová ul. – Správa majetku Sereď, s.r.o.
3.  Pozemok na Čepeňskej ulici
F.  Nadobudnutie nehnuteľností do vlastníctva mesta Sereď (Ing. Marián Šišo - vedúci oddelenia rozvoja mesta)

14.  Záver

17.02.2022 - Mestské zastupiteľstvo

PROGRAM | MATERIÁLY | HLASOVANIE | UZNESENIA | ZÁPISNICA | VIDEO ZÁZNAM