Oceňovanie pedagógov

[2011-04-01]
Slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa učiteľov
Dňa 31. marca 2011 sa už tradične v Obradnej sieni MsÚ pri príležitosti Dňa učiteľov uskutočnila slávnostná akadémia spojená s oceňovaním najúspešnejších pedagógov. Záštitu nad podujatím prevzala novo ustanovená Školská a športová komisia a jej predseda Ing. Norbert Kalinai. Jej členovia na návrh riaditeľov škôl a školských zariadení v našom meste vybrali pedagógov, ktorí prebrali z rúk primátora mesta Ing. Martina Tomčányiho a Ing. Rozálie Lukáčovej ocenenia v nasedujúcich kategóriách:
Vynikajúci pedagóg ZŠ
Mgr. Katarína Majerníková - ZŠ Jana Amosa Komenského
PaedDr. Natália Chovancová - ZŠ Juraja Fándlyho
Vynikajúci pedagóg MŠ
Beata Lukáčová - MŠ D. Štúra
Iveta Himpánová - MŠ Komenského
Vynikajúci pedagóg SŠ
RNDr. Iveta Černá - Gymnázium Vojtecha Mihálika
Ing. Sylvia Sečenová - Obchodná akadémia
Vynikajúci vedúci pedagogický zamestnanec
Mgr. Helena Főldešiová - ZŠ Juraja Fándlyho
PaedDr. Eva Siveková - ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa
Anna Túrociová - MŠ D. Štúra
Ocenenie za mimoriadny prínos a celoživotnú angažovanosť v oblasti školstva
Mgr. Hana Čížová - ZŠ Jana Amosa Komenského
Mgr. Zuzana Súdinová - ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava
Nie len oceneným pedagógom poďakovala za obetavú prácu s deťmi a mládežou aj Mgr. Mária Gašparíková, prednostka KŠÚ v Trnave a Ing. Edita Antalová, vedúca odd. ekonomických činností KŠÚ. Na akedémii vysúpil The Golden Strings Orchestra v zložení Karol a Norbert Danišoví, Emil a Erik Hasaloví a Miloš Biháry. Napriek tomu, že spolu vystupujú len tri mesiace, zožali za svoje úchvatné vystúpenie „standing ovation“.
Všetkým oceneným a tiež všetkým pedagógom patrí uznanie a veľká vďaka za ich skvelú prácu!
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond