Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

[2017-11-29]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018