Tlačivá a žiadosti

Tlačivá pre daňové priznanie

Tlačivá k miestnym daniam Dokument vo formáte pdf [5MB]
Štvrťročné hlásenie k dani za ubytovanie Dokument vo formáte pdf [328KB]
Informácia k dani z nehnuteľnosti 2018 Dokument vo formáte pdf [356KB]

Tlačivá k miestnemu poplatku za komunálne odpady

Žiadosť o poskytnutie odpadových vriec na verejné alebo športové podujatie » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [5KB]
Oznámenie o zmenách v údajoch poplatníka » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [4KB]
Nehnuteľnosť určená na bývanie v správe SBD » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [4KB]
Nehnuteľnosť určená na bývanie » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [4KB]
Nehnuteľnosť na podnikateľské účely » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [4KB]
Nehnuteľnosť na iné účely ako bývanie alebo podnikanie » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [4KB]
Nehnuteľnosť slúžiaca na individuálnu rekreáciu » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [4KB]
Spoločenstvo vlastníkov bytov » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [4KB]
Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za KO a DSO » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [4KB]

Referát životného prostredia

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [4KB]
Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Sereď » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [4KB]

Tlačivá k malým zdrojom znečistenia ovzdušia

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [8KB]
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [4KB]
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [4KB]
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [4KB]

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [5KB]
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [6KB]
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [6KB]
Ohlásenie - drobnej stavby – stavebných úprav – udržiavacích prác » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [7KB]
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [8KB]
Žiadosť o odstránenie stavby » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [6KB]
Žiadosť o povolenie reklamnej stavby » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [6KB]
Žiadosť o stavebné povolenie stavby » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [8KB]
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [6KB]
Oznámenie o začatí stavby » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [3KB]
Žiadosť o záväzné stanovisko » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [3KB]
Žiadosť o vyjadrenie k reklamnej stavbe » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [4KB]
Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [4KB]

Organizačné oddelenie

Zúčtovanie finančného príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov » alternatívny formát [PDF] Dokument vo formáte odt [5KB]
Zúčtovanie prispevku na dopravu » alternatívny formát [PDF] Dokument vo formáte odt [5KB]
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [7KB]
Žiadosť o poskytnutie prispevku na dopravu » alternatívny formát [PDF] Dokument vo formáte odt [8KB]
Žiadosť o poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov » alternatívny formát [PDF] Dokument vo formáte odt [7KB]
Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [8KB]
Čestné vyhlásenie » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [3KB]
Žiadosť o dotáciu » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [8KB]
Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu MESTA SEREĎ » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [5KB]
Návrhu na ocenenie Mesta Sereď pre jednotlivca » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [4KB]
Návrhu na ocenenie Mesta Sereď pre kolektív » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [4KB]
Návrh na zrušenie trvalého pobytu » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [4KB]
Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [4KB]
Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [4KB]
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [5KB]
Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [4KB]
Žiadosť o poskytnutie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie dôchodcov » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [14KB]
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [17KB]
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [17KB]
Výpoveď zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [3KB]

Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu

Oznamovacia povinnosť pri usporiadaní verejného kultúrneho podujatia v Seredi » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [6KB]
Oznamovacia povinnosť pri usporiadaní verejného športovového podujatia v Seredi » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [7KB]
Žiadosť materskej školy o odpustenie príspevku » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [12KB]
Žiadosť o odpustenie príspevku v školách a školských zariadeniach » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [11KB]
Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení poskytnutej 30% zľavy z ceny bytu » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [3KB]
Žiadosť o nájomný byt v meste Sereď » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [11KB]
Žiadosť o nájomný byt v meste Sereď (ul. Čepeňská a Dolnomajerská) » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [11KB]
Žiadosť o nájomný byt v meste Sereď (ul. Komenského) » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [18KB]
Žiadosť o prenajatie sociálneho bytu v meste Sereď » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [3KB]
Žiadosť o prevod vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [5KB]
Žiadosť o prenajatie bytu v katastrálnom území mesta Sereď » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [5KB]
Žiadosť o znovu uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájomný byt » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [11KB]
Žiadosti o dotáciu » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [8KB]
Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Sereď » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [5KB]

Oddelenie rozvoja mesta

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie MK - rozkopávkové povolenie » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [6KB]
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie MK - umiestnenie reklamného prvku » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [5KB]
Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [6KB]
Žiadosť o povolenie uzávierky MK » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [5KB]
Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [5KB]
Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [6KB]
Žiadosť o zrušenie vyhradeného parkovacieho miesta » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [4KB]

Právny a majetkový referát

Oznámenie zrušení prevádzky » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [6KB]
Žiadosť o nájom pozemku » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [4KB]
Žiadosť o nájom stĺpa VO » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [4KB]
Žiadosť o prevod pozemku » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [4KB]
Žiadosť o vydanie povolenia k ambulantnému predaju, resp. poskytovaniu služieb » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [6KB]
Žiadosť o vydanie povolenia k predaju » alternatívny formát [DOCX] Dokument vo formáte odt [6KB]