Obchodná akadémia

Adresa: Mládežnícka 158/8Obchodná akadémia, 926 01 Sereď

Telefón: 031 7892442, 031 7892016
Email: oasered@oasered.sk
Internetová adresa: www.oasered.sk
 
Riaditeľ: Ing. Marta Melayová, t. č. +421 911 034 753
Zástupca riaditeľa: Ing. Ľubica Mrvová
 
 
 
Počet pedagogických zamestnancov: 19
Počet nepedagogických zamestnancov: 13
Počet externých učiteľov: 0
Počet tried: 8
Počet žiakov: 179
Počet odborných učební: 10
Počet telocviční: posilňovňa + športová hala + telocvičňa
Ubytovanie na internáte: Školský internát je vyradený zo siete škôl VZN č. 36/15
Jedáleň s kapacitou 360 stravníkov, denne sa varia 2 hlavné jedlá.
 

O škole


OA Sereď patrí do siete stredných odborných škôl. Zriaďovateľom školy je Trnavský samosprávny kraj. Vznikla v r. 1992 ako nástupkyňa strednej ekonomickej školy, ktorá bola založená 1. 9. 1974. V študijnom odbore 6317M obchodná akadémia počas denného štvorročného štúdia získavajú stredné odborné vzdelanie absolventi, ktorí sa uplatňujú na trhu práce ako stredný manažment v podnikateľských organizáciách, v oblasti obchodu a služieb, verejnej správy, štátnej správy a cestovného ruchu. Je jedinou štátnou odbornou školou tohto typu v okrese Galanta. 
 
Prvé dva roky štvorročného štúdia sú zamerané na všeobecnú prípravu študentov a od tretieho ročníka majú žiaci možnosť výberu voliteľných predmetov zo skupiny odborných predmetov: bankovníctvo, manažment, marketing, praktikum v cvičnej firme a aplikovaná ekonómia. Na škole sa vyučujú 3 cudzie jazyky: anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk.
 
Študenti majú okrem kmeňových učební na vyučovacie hodiny k dispozícii 2 jazykové učebne, 2 učebne na vyučovanie predmetu slovenský jazyk a literatúra,  2 učebne administratívy a korešpondencie,  3 učebne informatiky a 1 odbornú učebňu na vyučovanie predmetu praktikum v cvičnej firme. Do areálu školy patria posilňovňa, telocvičňa a športová hala, ktoré sa využívajú na hodinách telesnej výchovy. Športová hala sa využíva aj na mimoškolské aktivity a športové aktivity obyvateľov Serede a blízkeho okolia.
 
Ubytovanie na internáte
Školský internát nie je v prevádzke, je vyradený zo siete škôl VZN č. 36/15.
 
Stravovanie
Súčasťou obchodnej akadémie je školská jedáleň, ktorá poskytuje stravu študentom a zamestnancom OA Sereď a tiež študentom a zamestnancom Gymnázia V. Mihálika Sereď. Žiaci majú možnosť si vybrať z dvoch druhov jedál.
 
Systém duálneho vzdelávania:
Od 1. 9. 2020 je škola zapojená so  Systému duálneho vzdelávania – v školskom roku 2023/2024 študuje v SDV 60 žiakov školy, čo je takmer 34 % z celkového počtu žiakov: 9 žiakov  4. ročníka, 16 žiakov 3. ročníka, 17 žiakov 2. ročníka a 18 žiakov 1. ročníka. Škola má uzatvorených 53 duálnych zmlúv so zamestnávateľmi z oblasti verejnej, štátnej správy, podnikateľskej sféry, s účtovníckymi firmami a výrobnými podnikmi:
•    E - consulting Slovakia, s. r. o, Bratislava – účtovnícka firma
•    KOLOS Trnava, spol. s  r. o.,  Trnava – účtovnícka firma
•    Michal Urban – CG Centrum, Trnava – účtovnícka firma
•    JANIPE, s. r. o., Šaľa – účtovnícka firma
•    PARTNER KONTO, s. r. o., Trnava – účtovnícka firma
•    Berčíková, s. r. o., Pata – účtovnícka firma
•    DIVIDENDA, s. r. o. Šaľa – účtovnícka firma
•    BBA Ekonomic, s. r. o., Galanta - účtovnícka firma
•    A-KONTO, s. r. o., Hlohovec - účtovnícka firma
•    Eko-Profit SK, s. r. o., Hlohovec - účtovnícka firma
•    Babinec Tax, s. r. o., Vinohrady nad Váhom - účtovnícka firma
•    Michaela Pekárková  Trnava - účtovnícka firma
•    EKON-SLAV accounting, s. r. o. Sereď - účtovnícka firma
•    TAURUS Accounting, s. r. o., Dolná Streda - účtovnícka firma
•    Anna Žákovičová ŽAAN Galanta - účtovnícka firma
•    ANGEL-TAX, s. r. o., Vlčkovce - účtovnícka firma
•    ECONIT, s. r. o., Sereď - účtovnícka firma
•    Mesto Sereď
•    Mesto Galanta
•    Obec Dolná Streda
•    Obec Váhovce
•    Obec Gáň
•    Obec Pata
•    Obec Vinohrady nad Váhom
•    Obec Šalgočka
•    Obec Šúrovce
•    Obec Zemianske Sady
•    Obec Križovany nad Dudváhom
•    Obec Majcichov
•    Obec Zavar
•    Obec Hájske
•    Obec Pusté Sady
•    Obec Šoporňa
•    Obec Vlčkovce
•    Obec Opoj
•    Hotel Tevel, Sládkovičovo
•    B. M. Kávoviny, spol. s r. o., Sereď
•    PETOMAR, s. r. o., Dolná Streda
•    CellQoS, a. s., Trnava
•    Stavebné bytové družstvo Sereď
•    ABAmet, s. r. o., Galanta
•    ZŠ a MŠ kráľa Svätopluka Šintava
•    ZŠ J. Fándlyho, Sereď
•    Šintavan, s. r. o., Šintava
•    AGRO-Matúškovo, s. r. o., Matúškovo
•    SIMERIS, s. r. o., Trnava
•    KOLAN, spol. s r. o., Galanta 
•    O. F., spol. s r. o., Sládkovičovo
•    Enviral, a. s., Leopoldov
•    STEL, s. r. o., Sereď
•    ElektroAlarm, s. r. o., Šaľa
•    K. I. T., spol. s r. o., Trnava
•    ALBEX PLUS, s. r. o., Nitra 

Odborná prax študentov
Študenti 3. a 4. ročníka obchodnej akadémie absolvujú na zmluvnom základe 2 týždňovú odbornú prax vo firmách – overujú si nadobudnuté vedomosti a získavajú praktické zručnosti v reálnej hospodárskej praxi
 
Záujmové krúžky
Na škole pracuje 10 krúžkov. Žiaci sa zapájajú do rôznych športových súťaží, literárnych súťaží, súťaží v prednese poézie a prózy, olympiády z anglického jazyka, súťaží z odborných predmetov – podniková ekonomika, administratíva a korešpondencia, účtovníctvo. Pravidelne absolvujú rôzne prednášky, semináre, workshopy, na ktorých si dopĺňajú a rozširujú svoje odborné vedomosti a zručnosti získané na vyučovacích hodinách.
 
Exkurzie
Obchodná akadémia spolupracuje s rôznymi firmami v rámci prednášok a odborných exkurzií. Každý ročník absolvuje 1 literárnu a 1 odbornú exkurziu:
•    Okresný súd Trnava
•    Volkswagen Bratislava
•    NBS 
•    Slovenský rozhlas Bratislava
•    BCP Bratislava
•    LC TESCO STORES SR, a. s. Gáň
•    DHL Sereď
•    Literárne exkurzie – Bratislava, Trnava, Nitra, Záhorie
 
Prednášky
•    IDC Holding
•    IMPULS Leasing
•    Ochrana spotrebiteľských práv
•    Prima Banka, UniCredit Bank + Poisťovňa AXA
•    Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
•    Vysoké školy – UCM Trnava, SPU Nitra, EUBA, Univerzita Tomáša Baťu Zlín, Žilinská univerzita a iné - 

Aktívne spolupracujeme s n. o. Junior Achviement Slovensko. V júli 2023 OA Sereď na najväčšom európskom festivale GEN-E v Istanbule, ktorý organizuje n. o. JA,  získala  za 30-ročnú aktívnu spoluprácu ocenenie „Škola podnikania roka 2023“. Každoročne sa oceňujú vybrané školy za významný prínos  v oblasti rozvoja podnikavosti mladých ľudí.
Spolupráca s n. o. JA sa realizuje formou webinárov, konferencií, prednášok, žiaci sa zúčastňujú na veľtrhoch študentských spoločností. Škola realizuje výučbové programy: Viac ako peniaze, Aplikovaná ekonómia, Etika v podnikaní, Zručnosti pre úspech a On-line učebnica.
Spolupracujeme s nadáciou Slovenskej sporiteľne  - výučba predmetu Manažment osobných financií a využívanie výučbového programu Poznaj svoje peniaze a s nadáciou Tatrabanky – výučbový portál Fenomény sveta.
V rámci spolupráce s vysokými školami zabezpečujeme napr. „Právne piatky“, on-line prednášky a diskusie, ktorých odborným garantom je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, žiaci 4. ročníka si môžu urobiť štátnu skúšku z predmetu administratíva a korešpondencia, ktorá sa realizuje pod patronátom Ekonomickej univerzity Bratislave, žiaci sa zúčastňujú na aktivite „Deň vysokoškoláka“, ktorý organizuje SPU v Nitre, Olympiády o verejnej správe – UCM Trnava.
Od februára 2023 je škola zapojená do programu  FinQ, je to inovatívny program realizovaný pod záštitou Slovenskej sporiteľne, ktorý ako prvý na Slovensku prináša metodické a podporné materiály pre školy, vytvorené s cieľom rozvíjať finančné vzdelávanie a finančnú kultúru žiakov. Pomáha žiakom rozvíjať kritické a systémové myslenie v celkovom kontexte financií. Žiaci si budú osvojovať finančnú gramotnosť na všetkých predmetoch bez toho, že by si uvedomovali, že sa učia.
 

Aktivity na OA Sereď

 
Veľtrh cvičných firiem
Snahou profesorov OA Sereď je pripraviť žiakov na ekonomickú realitu čo najlepšie. Okrem teoretickej výučby ekonomických princípov, ekonomického vyjadrovania, efektívneho myslenia poskytuje vyučovanie aj viacero praktických alternatív.
Jednou z nich je aj oblastný veľtrh cvičných firiem. Tejto, pre žiakov zaujímavej akcie, sa zúčastňujú žiaci tretieho ročníka našej školy ako aj hosťovských škôl, na ktorých sa vyučuje predmet praktikum v cvičnej firme. Samotnému dňu "D" predchádza plagátová reklamná kampaň ako aj dôkladná príprava samotného stánku spolu s podnikateľským zámerom, katalógom výrobkov a služieb, cenníkom a prezentáciou. V priebehu dňa navštevujú veľtrh žiaci z nesúťažiacich tried a hodnotia kvalitu práce so zákazníkom prostredníctvom hlasovania. 
Okrem tejto aktivity sa  školská cvičná firma pravidelne zúčastňuje na celoslovenských i medzinárodných súťažiach cvičných firiem, kde sa pravidelne  umiestňujú na popredných miestach. V decembri 2023 postúpila naša cvičná firma medzi 25 najlepších českých a slovenských firiem na 5. Veľtrh Metropolitnej univerzity v Prahe. Žiaci cvičnej firmy obsadili a 1. miesto v kategórii „Najlepší vianočný plagát“ a 4. miesto  kategórii „Najlepšia prezentácia cvičnej firmy“.
 
Knižné hody
Osemnásť rokov ubehlo odo dňa, keď študenti OA pred Obchodným domom Jednota predstavovali v rámci prvých knižných hodov vývoj písma a jazyka a spolu so žiakmi základných škôl a ZUŠ tancovali, recitovali, hrali na hudobné nástroje, tvorili.
Tento rok škola organizuje pri príležitosti  50. výročia svojho vzniku 18. ročník knižných hodov na tému „50. rokov s Vami v našom meste“. Aktivity v rámci nich budú venované odbornému zameraniu školy a budú prezentované žiakom základných škôl z Serede a okolia, materských škôl, študentom OA Sereď, klientom DDS Sereď a širokej verejnosti.  
 
Erasmus+
Od roku 2019 do februára 2023 realizovala škola v rámci programu ERASMUS+  výmenné pobyty s krajinami Rakúsko, Severné Macedónsko, Bulharsko a Chorvátsko. Tento školský rok sme sa zapojili do programu ERASMUS+, ktorý umožní našim študentom absolvovať  dvojtýždňovú odbornú stáž študentov vo firmách v Českej republike a v Španielsku.
 
Centrum odborného vzdelávania a prípravy
Škola získala oprávnenie používať popri svojom názve aj označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy. Jeho činnosť bude zameraná okrem iného aj na poskytovanie odborného vzdelávanie aj širokej verejnosti formou organizovania kurzov podvojného, jednoduchého aj mzdového účtovníctva. 
 
IES certifikát
Škola ako vzdelávacia inštitúcia je každé dva roky medzinárodne certifikovaná -  International Education Society London (IES). Študenti majú možnosť získať certifikát potvrdzujúci  medzinárodný audit kvality Obchodnej akadémie v Seredi. Súčasný rating školy je stupeň „BBB - vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia.“

Iné aktivity školy
•    Deň srdca
•    Deň narcisov
•    Kvapka krvi
•    Hlinený dukát
•    Modrá nezábudka
•    Biela pastelka
•    Biela palica
•    Červené stužky
•    Futbalové a basketbalové turnaje
•    Deň otvorených dverí
•    Návštevy divadelných predstavení
•    Prednášky a workshopy s n. o. Partners Group – odborné zameranie
•    Interaktívne stretnutia – finančná skupina OVB Allfinanz Slovensko – odborné zameranie
•    Workshopy n. o. Mladý podnikavec Žilina – odborné zameranie
•    Prednášková činnosť o zdravom životnom štýle
•    Prednášky a workshopy realizované v spolupráci s OZ Storm
•    Preventívne aktivity Mestskej polície Sereď a Policajného zboru Galanta – protidrogová prevencia, šikanovanie, riešenie konfliktov 
 
Posledná aktualizácia: 2024-02-21