Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa Sereď

Adresa: Komenského ul.č.1136/36, 926 01 Sereď
Telefón: 0 31 789 3726
Email: zussered@azet.sk
www: http://www.zussered.sk

Riaditeľ: Dagmar Šajbidorová, DiS.art.
Zástupca riaditeľa: Marián Moskaľ, DiS.art.
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Soňa Široká

Počet pedagogických zamestnancov: 30
Počet nepedagogických zamestnancov: 4

Počet žiakov: 650
z toho v hudobnom odbore: 262, vo výtvarnom odbore: 266, v tanečnom odbore: 112, v literárno-dramatickom odbore: 10
 
Elokované pracovisko,Školská 240, Pata ako súčasť Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, ul. Komenského 1136/36,Sereď
Počet žiakov: 151
z toho v hudobnom odbore:38, výtvarnom odbore:92, v tanečnom odbore:21
 
Zameranie školského zariadenia:
Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy.
Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.
Škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní §17,pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a na konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.
 
Vekové kategórie žiakov študujúcich na ZUŠ:
  • 5-6 ročné deti/prípravné štúdium/
  • 7-15 ročné/štúdium 1.stupňa
    • primárne umelecké vzdelanie
    • nižšie sekundárne umelecké vzdelanie/
  • 15-18 ročné/štúdium 2.stupňa/
  • 18 a viac /štúdium pre dospelých/
 
HUDOBNÝ ODBOR – v tomto odbore sa vyučuje hre na klavíri, akordeóne, keyboarde, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trubke, gitare (klasickej, elektronickej a basgitare),harfe, bicích nástrojoch a hlasovej výchove – spevu. Žiaci hudobného odboru sa prezentujú na rozličných koncertoch (verejných, vianočných, promenádnych, výchovných/)projektoch a podujatiach v meste Sereď a okolí.
 
Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa Sereď
Foto z koncertu v kaštieli v Dolnej Krupej
Zdroj: archív ZUŠ

VÝTVARNÝ ODBOR - poskytuje základy výtvarných techník – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, keramika (s možnosťou využiti ,keramickej, smaltovacej pece). Pedagógovia a žiaci odboru spolupracujú s ostatnými odbormi pri zabezpečení aktivít organizovaných školou ( pozvánky, plagáty, scéna a iné). Žiaci sa prezentujú na samostatnej výstave v priestoroch školy, absolventi základného štúdia, II. stupňa a štúdia pre dospelých prezentujú svoje práce na samostatnej výstave v mestskom múzeu.
 
Výtvarný odborVýtvarný odborVýtvarný odbor
Foto z výstavy výtvarných prác žiakov a absolventov školy v mestskom múzeu v Seredi
Zdroj: archív ZUŠ

TANEČNÝ ODBOR -je zameraný na vyučovanie rôznych tanečných disciplín- tanečno- pohybovú prípravu, ľudový tanec, klasický tanec, moderný tanec, scénický tanec, kreatívny tanec. Žiaci sa v závere šk. roka prezentujú samostatným tanečným vystúpením.

Súbory na škole:
 
FOLKLÓRNO-TANEČNÝ SÚBOR KVETOŇKA      
pod vedením p.uč. Mgr.art.T.Walzelovej
Ľudová hudba KVETOŇKA
pod vedením p.uč.Milana Riga,DiS.art.
KOMORNÝ SPEVÁCKY SÚBOR  ŽIAKOV                 
z triedy M.Mudrochovej,DiS.art.
SPEVÁCKY ZBOR KVETOŇ                
pod vedením B.Svrčkovej,DiS.art.
SÚBOR MODERNÉHO TANCA COMPANY S
pod vedením Mgr.art.D.Bílikovej
 
Súbory na školeSúbory na školeSúbory na školeSúbory na škole
Foto z vystúpení žiakov tanečného odboru školy(Dom kultúry, festival Dulovce)
Zdroj: archív ZUŠ
 
Posledná aktualizácia: 2023-10-24