Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže "Najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok spoločnosti, KOTOLŇA K9, s pozemkom"

[2020-01-23]
Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o., Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď podľa  ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonník, v znení neskorších predpisov, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok spoločnosti,  KOTOLŇA K9, s pozemkom.
Materiály k OVS sú prílohe.

Prílohy

  • Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže "Najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok spoločnosti, KOTOLŇA K9, s pozemkom" PDF [279 KB]
  • Zmluva PDF [118 KB]
  • Zmluva docx DOCX [26 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond