Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie občanov a kolektívov mesta Sereď

Výzva  na predkladanie návrhov  na ocenenie občanov a kolektívov mesta Sereď
[2023-08-28]
Jednou z možností, ako vyjadriť morálne poďakovanie spoluobčanom a kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky dosiahnuté v rôznych oblastiach verejného života, konkrétne v oblasti vedy a techniky, umenia a kultúry, školstva, športu, zdravotníctva, bezplatného darcovstva krvi a záchrany života, ochrany životného prostredia, pôdohospodárstva a priemyslu, publicistiky a verejného života, sociálnej starostlivosti, charity, cirkvi a náboženských organizácií, bezpečnosti, ochrany verejného poriadku a majetku a iné mimoriadne zásluhy, je navrhnúť ich na niektoré z ocenení mesta Sereď.
 
V zmysle Štatútu mesta Sereď a všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta Sereď môže mestské zastupiteľstvo udeliť za vynikajúce tvorivé výkony, ktoré prispeli významným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta alebo jeho reprezentácii nasledujúce ocenenia:
Čestné občianstvo mesta Sereď
Cena mesta Sereď
           
Návrh na ocenenie môžu podať obyvatelia mesta Sereď starší ako
18. rokov veku alebo organizácie pôsobiace na území mesta Sereď písomne na Mestský úrad v Seredi
 
do 30. septembra 2023.
 
K návrhu na ocenenie je potrebné pripojiť súhlas dotknutej osoby – navrhovanej fyzickej osoby (jednotlivca), ako aj súhlas dotknutej osoby – navrhovateľa v postavení fyzickej osoby. Ak bude navrhovaným, resp. navrhovateľom kolektív, takýto súhlas nie je potrebný.
 
Vzory návrhov na ocenenie a súhlasy dotknutých osôb sú zverejnené na webovom sídle mesta Sereď: www.sered.sk a na pulte prvého kontaktu na Mestskom úrade v Seredi.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe