Príspevok na sociálny taxík

Mesto Sereď poskytuje od 1.3.2024 príspevok na sociálny taxík v zmysle Smernice mesta Sereď „Pravidlá poskytovania príspevku na sociálny taxík“, ktorú prijalo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením č. 44/2024 zo dňa 8.2.2024.
 
Príspevok sa vybavuje na Mestskom úrade v Seredi, oddelenie sociálne, bytové a rodiny,
Mrnková Mária, Ing.
tel. č. 031/7892094, klapka 251
tel. č. 0903 243 093
e-mail: maria.mrnkova@sered.sk
Kancelária č. 6
 
Podmienky na poskytnutie príspevku na sociálny taxík
  • poberateľ invalidného dôchodku a zároveň držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktorý je podľa posudku vydaného ÚPSVaR odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a nepoberá z ÚPSVaR peňažný príspevok na prepravu alebo peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
  • poberateľ starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku a dosiahol fyzický vek najmenej 70 rokov,
Príspevok NIE JE určený žiadateľovi, ktorý:
  • má okrem dôchodku iný príjem,
  • má zabezpečenú celoročnú pobytovú službu v zariadení sociálnych služieb,
  • má voči mestu Sereď nesplnený finančný záväzok.
Výška príspevku na sociálny taxík
  • 2 € na jednu jazdu taxíkom pre obyvateľov mesta Sereď s trvalým pobytom na uliciach: Hornočepeňská, Kasárenská, Bratislavská, Priemyselná, Malý háj, Nový Majer, Poľná, Trnavská, Jarná a Letná
  • 1,50 € na jednu jazdu taxíkom pre obyvateľov mesta Sereď s trvalým pobytom na ostatných uliciach mesta Sereď.
 
Príspevok sa poskytuje na jednu jazdu taxíkom v rámci katastrálneho územia mesta Sereď, Dolný Čepeň, Stredný Čepeň a Horný Čepeň.  
Príspevok sa jednému žiadateľovi poskytuje v rozsahu maximálne na 8 jázd v kalendárnom mesiaci.
 
Postup získania príspevku na sociálny taxík
  • vyplniť tlačivo, ktoré je k dispozícii na MsÚ, alebo internetovej stránke mesta a dať ho zaevidovať do podateľne MsÚ,
  • k nahliadnutiu predložiť rozhodnutie o poberaní dôchodku, prípadne preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a posudok vydaný ÚPSVaR.
 
Príspevok na sociálny taxík sa vypláca v hotovosti od prvého do pätnásteho dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiaci na Mestskom úrade č.d. 6 na prízemí, po predložení dokladov z taxi služby.  
 
#####SUBOR2460#####
#####SUBOR2459#####
#####SUBOR2640#####
 
Posledná aktualizácia: 2024-03-01