eRko

 
Názov: eRko Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Adresa: Bullova 5, Bratislava 841 01
IČO org. j.: 006050930101
Predseda: Mgr. Juraj Králik
Územný koordinátor: Mgr. Miroslava Selecká
Web: https://erko.sk/
 
Oblastné centrum Trnava
Miestny vykonávateľ: Ing. Michaela Ambrušová
Kontakt: michaela.ambrusova@gmail.com
 
 
Ide o detskú organizáciu s celoslovenskou pôsobnosťou registrovanú na Ministerstve vnútra SR pod hlavičkou Občianskeho združenia od roku 1990. Začiatky hnutia eRko-HKSD sa začali v roku 1973 laickým apoštolátom s deťmi. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi  v malých skupinkách, ktoré nazývame jednoducho a výstižne „stretká“. Písmeno R v názve je odvodené z nášho hesla Radosť rozdávaním rastie a nášho motta. Motto nášho združenia znie "Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí."

O program a náplň činností sa starajú vyškolení dobrovoľníci a ich pomocníci. 

Medzi naše hlavné hodnoty patrí živá viera, radostná túžba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera. eRko-HKSD na Slovensku sa člení na 7 Území a 39 Oblastných centier. 

eRko pôsobí aj v Seredi pod Oblastným centrom Trnava. V našom meste funguje od roku 2005. Jeho členovia sa stretávajú raz týždenne a sú rozdelení na tri skupiny. Do prvej skupiny patria chlapci a do druhej dievčatá, t. j. žiaci prvej až ôsmej triedy a do tretej skupiny žiaci od deviatej triedy. 
 
Na stretkách sa venujeme predovšetkým výchove detí v duchu kresťanských hodnôt formou rozhovorov na rôzne témy, scénok, dynamík. Snažíme sa ich viesť k tomu, aby mali v Ježišovi dobrého priateľa, ukázať im dôležité životné hodnoty, vieru a tiež vytvárať pekné kamarátske vzťahy.
 
Na stretkách sa tiež veľa hráme, súťažíme, spievame, tancujeme, kreslíme a modlíme sa. Zapájame sa do kampaní, ktoré eRko vyhlasuje, napr. Deň počatého dieťaťa, Vypni telku zapni seba, Detský čin pomoci, Dobrá novina a Výchovné programy.

Kampane, ktoré eRko vyhlasuje na celoslovenskej úrovni:
 
Deň počatého dieťaťa - Biela stužka – nosením bielej stužky prejavujeme úctu k životu nenarodeného dieťaťa.

Vypni telku, zapni seba – počas májového týždňa deti motivujeme k tomu, aby svoj čas prežívali zmysluplne a tvorivo, ponúkame im rôzne aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť, aby trávili menej času pri televízii

Detský čin pomoci – v mesiaci október sa zameriavame ešte viac na poukázanie zmyslu pomoci druhým a dobrých skutkov, deti sa samostatne i spolu so stretkom  usilujú pomáhať, kde treba

Dobrá novina – eRko organizuje kolednícku akciu Dobrá novina v SR od roku 1995 vo vianočnom čase. Koledovanie je spojené s finančnou zbierkou pre potreby núdznych v krajinách tretieho sveta cez rozvojové projekty.
 
Okrem bežných stretiek uskutočňujeme aj rôzne iné akcie. Napríklad sánkovačky, športové stretká v športovej hale, oslavy Dňa detí, špeciálne Vianočné stretká, výlety do okolia, opekačky a stanovačky i viacdňové výlety a tábory.
 

eRko

Posledná aktualizácia: 2022-01-13