Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 22.06.2023

1.  Otvorenie


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (primátor mesta)


4.  Interpelácie poslancov


5.  Správy hlavnej kontrolórky (hlavná kontrolórka)

A.   Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ

B.  Správy z vykonaných kontrol

1.   Kontrola zverejňovania zmlúv ZŠ J.A.Komenského

2.   Kontrola dohôd o vykonaní práce

C.   Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023

D.   Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023


6.   Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších nariadení (poverená vedúca odd. školstva, športu a kultúry)


7.   Návrh VZN mesta Sereď o názvoch nových ulíc na území mesta Sereď (poverená ved. organizačného oddelenia)


8.   Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č. 9/2015 zo dňa 10.12.2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Sereď (poverená ved. organizačného oddelenia)


9.   Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 10/2022 - schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie a návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M Sereď (vedúca odd. ÚP a SP)


10.  Žiadosti o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď (vedúca odd. ÚP a SP)

A.   Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ Sereď, ihrisko Tehelná ulica

B.   Juraj Rochfaluši

C.   Haus Land, s.r.o.

D.   BAU TRADE, a.s.


11.   Pravidlá poskytovania príspevku na sociálny taxík (ved. odd. sociálneho, bytového a rodiny)


12.   Návrh Dodatku č. 1 k Poriadku odmeňovania účinkujúcich pri občianskych obradoch (JUDr. PhDr. Marek Tóth, LL.M., poslanec MsZ)


13.   Správa o prevádzke pohrebísk mesta Sereď (ved.odd. životného prostredia a údržby)


14.  Príprava a realizácia projektov

A.   Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (projektový manažér)

B.   Informácia o projekte Sereď s mladými (poverená ved. odd. školstva, športu a kultúry)


15.   3. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2023 (vedúca ekonomického a majetkového odd.)


16.   Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v rámci programu „Rozvoj telovýchovy a športu“ na druhý polrok 2023 (poverená vedúca odd. školstva, športu a kultúry)


17.   Informácia o harmonograme prípravy rozpočtu mesta Sereď na roky 2024 – 2026 (prednostka MsÚ)


18.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď

A.  Zámer nájmu majetku mesta (referent referátu majetku odd. ekonomického a majetkového)

1.   Pozemok v lokalite Malý háj – spoločnosť Befte s r.o.

2.   Pozemok na Podzámskej ul. – Marek Javor

3.   Pozemok na Vojanskej ul. – Ľubomír Halabrin a Radoslav Hudek

4   Pozemok na ul. Ivana Krasku – Operačné stredisko ZZS SR

B.  Nájom majetku mesta

1.   Pozemok na Čepeňskej ul. - zmena nájomcu –– Jaroslav Šulan (referent referátu majetku odd. ekonomického a majetkového)

2.   Pozemok na Hornomajerskej ul. – Ondrej Jelšic (referent referátu majetku odd. ekonomického a majetkového)

3.   Pozemok na Čepeňskej ul. – Slovenský rybársky zväz, MO Sereď (referent referátu majetku odd. ekonomického a majetkového)

4.   Pozemok na Ul. Považský breh – Miroslav Tóth (referent referátu majetku odd. ekonomického a majetkového)

5.   Pozemok na Spádovej ul. - Gabriela Šuláková (referent referátu majetku odd. ekonomického a majetkového)

6.   Pozemok na Hornočepeňskej ul. – Anton Dulák (poverená ved. organizačného odd.)

7.   Budova a pozemok na Školskej ul. - predĺženie nájmu – Gymnázium Vojtecha Mihálika (referent referátu majetku odd. ekonomického a majetkového)

8.   Budova a pozemok – predĺženie nájmu - Mestská poliklinika Sereď, s.r.o. (poverená ved. organizačného odd.)

C.  Prevod majetku mesta (referent referátu majetku odd. ekonomického a majetkového)

1.   Pozemok na Čepeňskej ul. – manželia Barienčíkoví

2.   Pozemok na Čepeňskej ul. - Alžbeta Banášová

3.   Pozemok na Ul. Trnavská cesta – manželia Pappoví

4.   Pozemok na Ul. Trnavská cesta – manželia Chlebíkoví

D.  Zriadenie vecného bremena (referent referátu majetku odd. ekonomického a majetkového)

1.   Pozemok na Hornočepeňskej ul. – Vladimír Nodžák

2.   Pozemok na Šulekovskej ul. – Ľuboš Peško

3.   Pozemok na Vinárskej ul. – Hubert J.E., s.r.o.

4   Pozemok na Hornomajerskej ul. – Energetika Sereď, s.r.o.

E.   Zverenie majetku mesta do správy Materskej školy Ul. D. Štúra č. 2116/36 926 01 Sereď -projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Seredi (poverená vedúca odd. školstva, športu a kultúry)

F.   Zmluva o prevádzkovaní vodohospodárskeho majetku mesta Sereď Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. (poverený ved. odd. realizácie projektov, rozvoja mesta a VO)


19.   Nadobudnutie nehnuteľností do majetku mesta od spoločnosti Meander Sereď s.r.o. (poverený ved. odd. realizácie projektov, rozvoja mesta a VO)


20.  Záver


22.06.2023 - Mestské zastupiteľstvo

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď