Stavebný úrad

Referát územného rozhodovania a stavebného poriadku :
 • vykonáva  činnosti stavebného úradu, preneseného výkonu štátnej správy na úseku zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), 
 • vykonáva činnosti špeciálneho stavebného úradu, preneseného výkonu štátnej správy na úseku zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon),
 • vykonáva  činnosti spoločného obecného úradu pre výkon činnosti stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre pozemné komunikácie v súlade so Zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu,
 • vedie územné konania a vykonáva prípravu územných rozhodnutí; rozhodnutia o umiestnení stavby, o využívaní územia, o chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, pripravuje zmeny územných rozhodnutí,
 • určuje, či ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia,
 • pripravuje povolenia na drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce a vybrané telekomunikačné stavby na základe ohlásenia,
 • vedie stavebné konania a vykonáva prípravu stavebných povolení, pripravuje rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením,
 • vykonáva prípravu povolení terénnych úprav, prác a zariadení,
 • vedie kolaudačné konanie a vykonáva prípravu kolaudačných rozhodnutí, povolení na predčasné užívanie stavby, o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku, rozhodnutí o zmene užívania stavby,
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia k údržbe stavieb a ich odstraňovaní, vo verejnom záujme nariaďuje a zabezpečuje, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok vlastník postaral o nápravu pri udržiavaní stavby, nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe,
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby,
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia o nariadení odstránenia informačných, reklamných a propagačných zariadení, ak splnili účel, na ktorý boli povolené alebo pre opotrebenie prestali slúžiť pôvodnému účelu,
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia o nariadení vykonať neodkladné zabezpečovacie práce vlastníkovi stavby, ak stavba svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb,
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia o nariadení užívateľom stavby jej vypratanie, ak je stavba v takom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb, 
 • ako poverený zamestnanec vykonáva funkciu štátneho stavebného dohľadu, pripravuje rozhodnutia o zastavení prác na stavbe alebo o zrušení stavebného povolenia,
 • nariaďuje obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie,
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia o priestupkoch a správnych deliktoch, 
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia o vyvlastnení,
 • pripravuje súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, 
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby,
 • vedie konania a pripravuje rozhodnutia o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe,
 • vykonáva spravodajskú činnosť podľa zákona o štátnej štatistike,
 • prešetruje petície a sťažnosti občanov,
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa zákona o správnom konaní,
 • pripravuje rozhodnutia o opravných prostriedkoch.
 
Vybavuje:
 
Vedúca oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku 
#####KONTAKT15#####
 
Agenda stavebného úradu pre územie mesta Sereď
#####KONTAKT51#####
 
Agenda ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a povolenia zariadení pre územie mesta Sereď a agendu stavebného úradu pre obec Šoporňa
#####KONTAKT10#####
 
Agenda stavebného úradu pre územie obcí Vinohrady nad Váhom, Šintava, Dolná Streda, Pata, Zemianske Sady, Pusté Sady, Šalgočka
#####KONTAKT49#####
 
 
Úradné hodiny
 
Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00
konania spojené s miestnym zisťovaním
13:00 - 15:00
konania spojené s miestnym zisťovaním
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
konania spojené s miestnym zisťovaním
13:00 - 15:00
konania spojené s miestnym zisťovaním
Piatok: 08:00 - 12:00
len vopred objednaní klienti
Posledná aktualizácia: 2018-08-13