Mestský cintorín

Cintorín Sereď

 
Vážení občania, nájomcovia hrobových miest na mestských pohrebiskách v Seredi a v Hornom Čepeni, na základe ustanovení zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, Vás upozorňujeme, že právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom (užívateľom hrobového miesta). Tí z Vás, ktorí ešte uvedenú zmluvu neuzavreli tak môžu učiniť na mestskom pohrebisku v Seredi na Kasárenskej 3088 u správcu pohrebiska v čase:
 
Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Štvrtok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Piatok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
 

Na uzavretie nájomnej zmluvy je potrebné v súlade so zákonom 131/2010 Z. z. o pohrebníctve poskytnúť nasledujúce údaje nájomcu :

- meno a priezvisko
- bydlisko

Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku (min 10 rokov). Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
 

Mestský cintorín - dokumenty a tlačivá

  • Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď, zo dňa 18. 02. 2016 PDF [213 KB]
  • VZN 2/2016, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď, zo dňa 18. 02. 2016 PDF [150 KB]

Správca pohrebiska : 
Pohrebná služba Edita Kašíková
Kasárenská 3088
tel : 031 789 6380
 
Posledná aktualizácia: 2018-11-07