Hlavná kontrolórka mesta

Mgr. Zuzana Horváthová
Mgr. Zuzana Horváthová

Vo funkcii: od 01.04.2003
Adresa: Mestský úrad Sereď
Telefón: 031/7892392-3
Mail: kontrolor@sered.sk
Hlavná kontrolórka je zamestnancom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta.

Funkcia hlavnej kontrolórky mesta je nezlučiteľná s funkciou poslanca mestského zastupiteľstva, primátora, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom, iného zamestnanca mesta, s výkonom funkcie podľa osobitného zákona.

Hlavný kontrolór najmä:
  • vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov a výdavkov a finančných operácií mesta, , kontrolu dodržiavania VZN vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
  • kontrolnej činnosti podlieha mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie mesta, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečnému účtu mesta pred ich schválením v MsZ
  • predkladá výsledky kontroly priamo MsZ
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu

Pri vykonávaní uvedených činností hlavná kontrolórka úzko spolupracuje s mestským úradom.

Hlavná kontrolórka eviduje a kontroluje vybavenie sťažností a podnetov občanov.

Hlavnú kontrolórku do funkcie volí mestské zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.

Hlavná kontrolórka je za svoju činnosť zodpovedná mestskému zastupiteľstvu, ktorému je povinná jedenkrát polročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.

Hlavná kontrolórka je oprávnená nahliadnuť do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá priamo mestskému zastupiteľstvu.

Hlavná kontrolórka sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.

Činnosť hlavnej kontrolórky je vymedzená zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Správy z kontrol hlavného kontrolóra

Mestské zastupiteľstvo 27.04.2017 Dokument vo formáte zip [404KB]
Mestské zastupiteľstvo 09.02.2017 Dokument vo formáte zip [1MB]
Mestské zastupiteľstvo 08.12.2016 Dokument vo formáte zip [465KB]
Mestské zastupiteľstvo 10.11.2016 Dokument vo formáte zip [543KB]
Mestské zastupiteľstvo 08.09.2016 Dokument vo formáte zip [663KB]
Mestské zastupiteľstvo 14.06.2016 Dokument vo formáte zip [644KB]
Mestské zastupiteľstvo 28.04.2016 Dokument vo formáte zip [613KB]
Mestské zastupiteľstvo 18.02.2016 Dokument vo formáte zip [688KB]