MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI
NA ZASADNUTIE 28.04.2016volebné obdobie 2014-2018
PROGRAM ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI KONANÉHO 28.04.2016
="Kompletný MATERIÁL Č. 5 Správy hlavnej kontrolórkyMATERIÁL Č. 6 Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

MATERIÁL Č. 7 Návrh VZN mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta SereďMATERIÁL Č. 8 Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2015MATERIÁL Č. 9 Záverečný účet mesta Sereď za rok 2015 a stanovisko hlavnej kontrolórkyMATERIÁL Č. 10 Správa o hospodárení Domu kultúry za rok 2015MATERIÁL Č. 11 Správa o hospodárení Mestského bytového podniku s.r.o. za rok 2015MATERIÁL Č. 12 Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o., Sereď za rok 2015

MATERIÁL Č. 13 Správa o hospodárení spoločnosti Naša domová správa s.r.o. za rok 2015MATERIÁL Č. 14 Prerokovanie platu primátora mestaMATERIÁL Č. 15 II. zmena rozpočtu na rok 2016MATERIÁL Č. 16 Nakladanie s majetkom mesta Sereď


MATERIÁL Č. 17 Urbanistická štúdiaMATERIÁL Č. 18 Územný plán mesta SereďMATERIÁL Č. 19 Vyhodnotenie dobrovoľnej zbierky na pomoc rodine Bohuslava Okoličányiho