NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM ODPADOM V MESTE SEREĎ

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.


Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.


Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.


Mesto realizuje zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov, jedlých olejov a tukov pochádzajúcich z domácností individuálnej bytovej výstavby – rodinných domov prostredníctvom hnedých zberných nádob a čiernych vriec, v prípade konárov ich zber vykonáva vo zväzkoch:


 • 140 litrové hnedé plastové nádoby – jedna nádoba pre jeden rodinný dom s vývozným intervalom 1 krát za 7 dní.
 • 120 litrové čierne vrecia na výmenu, v prípade vyloženia plného vreca – pre jeden rodinný dom s vývozným intervalom 1 krát za 7 dní.
 • konáre musia byť zviazané vo zväzkoch s maximálnou dĺžkou 2 metre, vývozný interval 1 krát za 7 dní.
 • zber jedlých olejov a tukov z domácností, zhromažďovaný v nádobách a plastových fľašiach je realizovaný s vývozným intervalom 1 krát za 7 dní súbežne so zberom triedených zložiek komunálneho odpadu (t.j. papiera, plastu, kovu a skla) z pred rodinných domov.

  • Do BRO odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov patria:
   kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

   Do BRO odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria:
   zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.

   Do jedlých olejov a tukov patria:
   oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla či tuku.

   Do jedlých olejov a tukov nepatria:
   motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.

   Mesto nevykonáva zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností z dôvodu jeho ekonomickej neúnosnosti.

   Mesto nevykonáva a nezodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom pochádzajúceho od prevádzkovateľa kuchyne.

   Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov a reštauračných odpadov vrátane nákladov na zberné nádoby a iné obaly, ako i zabezpečenie nakladania s týmto odpadom znáša prevádzkovateľ kuchyne.


   Systém zberu bioodpadov z domácností

   KEDY ? AKO ČASTO ? ČO ? AKO ?
   140 l hnedé nádoby RD
   pondelok a štvrtok (podľa harmonogramu zberu zmesového odpadu) každý týždeň od marca do novembra trávu a drobný zelený odpad vyložením nádob pred svoj dom do 6 hodiny rannej
   Čierne vrecia RD
   pondelok každý týždeň od marca do novembra trávu a drobný zelený odpad vyložením vriec k nádobám na bioodpad do 6 hodiny rannej
   Zväzky konárov a drevnej hmoty pondelok každý týždeň od marca do novembra konáre a drevnú hmotu zviazané do zväzkov vyložením zväzkov pred svoj dom do 6 hodiny rannej
   Fľaše s rastlinným olejom a tukmi streda každý týždeň od marca do novembra rastlinné oleje v uzavretých plastových flašiach vyložením fliaš pred svoj dom do 6 hodiny rannej

   RD - rodinný dom