Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi

Adresa: Komenského 3064/41, 926 01 Sereď
Telefón: 031/7895745, 0918/510922
Internetová adresa: www.czssered.edupage.org
Adresa elektronickej pošty: riaditel.czssered@gmail.com
FB stránka: https://www.facebook.com/CZŠ-sv-Cyrila-a-Metoda-Sereď-211529752717062/
 
Riaditeľ: Ing. Monika Kroláková
Zástupca riaditeľa: Mgr. Alena Forgáčová
Duchovný správca školy: Vsdp. Mgr. Ing. Ján Hallon
Počet pedagogických zamestnancov: 28
Počet nepedagogických zamestnancov: 6
Počet vychovávateliek ŠKD: 5
Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Miroslava Kráľovičová
Školský psychológ: Mgr. Lucia Ritterová
Školský logopéd: Mgr. Daniela Polednáková
Školský podporný tím: 100% kvalifikovanosť
Digitálny koordinátor: Mgr. Alena Forgáčová
Pedagogický asistent: 6
Počet tried: 13
Počet oddelení ŠKD: 5
Počet žiakov: 268
Počet špeciálnych učební: 8 ( 2 počítačové učebne, jazykové laboratórium, multimediálna učebňa, prírodovedné laboratórium, školská dielňa, učebňa špeciálneho pedagóga, učebňa šk. psychológa a logopéda), školská kaplnka, školská knižnica, školská záhrada.
 
Sme modernou vzdelávacou inštitúciou otvorenou pre každého. Podľa hodnotenia INEKO sme za posledné školské roky najlepšou základnou školou v meste Sereď i v okrese Galanta.
 • Žiakov vzdeláva skúsený tím kvalifikovaných pedagógov
 • ako jediný v meste ponúkame bilingválny program na I. a II. stupni s viacročnými skúsenosťami, /na 7 hodinách týždenne žiaci bilingválneho programu komunikujú v ANJ/
 • učíme inovatívne – využívame zážitkové, blokové, projektové vyučovanie. Prítomnosť lektorov na hodinách-jazykový progres žiakov
 • žiakov vychovávame k trvalým hodnotám, otvorenej komunikácii, dôvere a k vzájomnej úcte
 • učíme žiakov kriticky myslieť a rozumieť mediálnym obsahom.
 • podporujeme a rozvíjame jedinečnosť osobnosti každého žiaka i rozvíjame talenty žiakov
Vnútorné priestory školy sú moderne zariadené tak, aby podporovali efektívne učenie a poskytovali podnety pre rozvoj žiakov. Sú plne vybavené súčasnými digitálnymi technológiami vrátane optického pripojenia na internet, interaktívnych tabúľ a počítačov. Máme vlastné televízne vysielanie, ktoré prispieva k informovanosti žiakov a rodičov a tiež k propagácii školských aktivít. Okrem klasických tried máme k dispozícii prírodovedné laboratórium, počítačové učebne, dielňu a multimediálnu učebňu. Školská záhrada je prispôsobená nielen k tráveniu voľnočasových aktivít ale aj vyučovaniu v exteriéri. Esteticky príjemné oddychové zóny umožňujú žiakom relaxovať, diskutovať a rozvíjať vzájomnú interakciu. V školskej knižnici si môžu žiaci dopĺňať svoje vedomosti, získavať podklady pre svoje projekty a zdokonaľovať sa v čitateľskej gramotnosti. Rozsiahlou rekonštrukciou školskej kaplnky sme vytvorili priestor pre sväté omše, vzájomné stretnutia a duchovný rast. Pohybové zdatnosti rozvíjame vo vlastnom gymnastickom štúdiu, v telocvičniach a v športovom areáli ZŠ JAK, pravidelne organizujeme lyžiarske a plavecké kurzy, športové dni. Novinkou je cvičenie SM systému na hodinách telesnej výchovy, ktorý je zameraný na správne držanie tela a aktiváciu svalového korzetu. Žiakom ponúkame krúžkovú činnosť zameranú na robotiku, pohyb, prírodné vedy a odbúravanie nesprávnej výslovnosti. Sme školou, ktorá vzdeláva a svoje priestory ponúka vekovej kategórii preškolákov i seniorov. Dlhodobo a pravidelne organizujeme edukatívne dopoludnia pre predškolákov, sobotné bezplatné zaujímavé workshopy pre verejnosť mesta Sereď.
 
Profilácia školy:
 
Zameranie školského vzdelávacieho programu je určené týmito základnými piliermi:
 • výchova v duchu kresťanskej viery a morálky,
 • posilnenie jazykových a komunikačných kompetencií v materinskom i v anglickom jazyku
 • podpora IKT zručností,
 • dobrovoľníctvo
V celom výchovno-vzdelávacom procese rozvíjať a podporovať  čitateľskú, finančnú a environmentálnu  gramotnosti.
 
Charakteristika školského vzdelávacieho programu:
 
v spolupráci s rodičmi zamerať celú výchovnú a vzdelávaciu činnosť školy na skutočný rozvoj osobnosti dieťaťa s pevnými kresťanskými zásadami. V školskom vzdelávacom procese posilňujeme hodinové dotácie predmetu náboženstvo a etika,
 • v celom vyučovacom procese rozvíjame  jazykové, matematické, environmentálne a komunikačné kompetencie každého absolventa našej školy,
 • kvalitná príprava žiakov v cudzích jazykoch  výučbou anglického jazyka už od 1.ročníka. Od 7.ročníka výber druhého cudzieho jazyka alebo posilnenie prvého cudzieho jazyka – ANJ. Príprava žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť  s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov, pričom učiť žiakov motivačne. Rozšírené vyučovanie anglického jazyka vyučujeme kvalifikovanými lektormi jazykovej školy Wings,
 • zvýšenie počítačovej gramotnosti v oblasti IKT žiakov  našej školy s rozšíreným vyučovaním predmetu Aplikovaná informatika a jeho mediálnym výstupom. Aplikovaná informatika spolu s mediálnou výchovou sú nové predmety, ktoré ponúkajú žiakom spolu s informačnými technológiami platformu pre všetky ďalšie predmety. Dostupné programy, metódy  a formy poskytujú predmetu aplikovaná informatika nielen široký priestor na motiváciu a praktické projekty z biológie, geografie, chémie, fyziky a iných predmetov, ale vedú aj k dôležitej prevencii, aby žiaci nepodľahli len konzumu produktov digitálneho sveta, ale aby sa vo svete digitálnych technológií dokázali orientovať, rozumne ich využiť a pracovať s nimi. Toto všetko v kombinácii s rozvinutými komunikačnými schopnosťami v anglickom jazyku vytvára výborný profil absolventa základnej školy, ktorý sa stane úspešným stredoškolákom.
 • zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno –vzdelávacími potrebami tak, aby čo najviac rozvinuli vlastné kompenzačné mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a aby sa stali tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou.
Prirodzenou súčasťou života školy je účasť v projektoch, ktoré skvalitňujú výučbu a prispievajú k lepšiemu materiálnemu vybaveniu školy. Každoročne sa úspešne zapájame do projektov nadácií (Telekom, Orange, SPP).
 
Dlhodobé projekty:
 
 • Národný projekt ediT 2
 • Digitálny koordinátor JA Slovensko
 • Digitálny žiak
 • RENOVABIS
 • Projekt RECYKLOHRY
 • Protidrogová prevencia, prevencia závislostí, prevencia šikanovania
 • Prevencia rizík spojených s používaním digitálnych technológií
 • Univerzálna sociálna prevencia
 • Projekty DOPRAVNEJ VÝCHOVY
 • Projekt MALÍ MISIONÁRI – podpora PMD
 • Projekt  DOBRÁ  NOVINA
 • Školské ovocie

Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi

Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v SerediCirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v SerediCirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v SerediCirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v SerediCirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi
Posledná aktualizácia: 2024-03-06