Základná škola Juraja Fándlyho

AdresaZákladná škola ZŠ J. Fándlyho SereďFándlyho ul. 763/7A, 926 01 Sereď
 
Telefón:
031 7892110, 0911 925656 - sekretariát
031 7892110, 0903 139459 - riaditeľ
031 7016841, 0911 925659 - zástupkyne RŠ
031 7892484, 0911 908766 - vedúca školskej jedálne
 
 
 
 
Webové sídlo:
www.zsjfandlyhosered.edupage.org
www.facebook.com/zsjfsered
 
E-mail:
riaditel@zsjfsered.sk
sekretariat@zsjfsered.sk,
jedalen@zsjfsered.sk,
zastupca1@zsjfsered.sk,
zastupca2@zsjfsered.sk,
ekonom@zsjfsered.sk,
vychpor@zsjfsered.sk
skolpsych@zsjfsered.sk,
socped@zsjfsered.sk,
 
 
Riaditeľ: Mgr. Renáta Šidlíková
Zástupca riaditeľa:
- Mgr. Eva Hanusová
- Mgr. Jana Šípová
Počet pedagogických zamestnancov: 70
Počet odborných zamestnancov: 3
Špeciálna pedagogička a výchovná poradkyňa - Mgr. Milada Kramárová
Školská psychologička - Mgr. Lucia Paulenková
Sociálna pedagogička - Mgr. Hajnalka Lanczová
Počet nepedagogických zamestnancov: 26
Počet tried: 28
Počet žiakov: 669
Počet špeciálnych učební: 11
(3 počítačové učebne, 1 jazyková učebňa, 1 multimediálna učebňa, 1 učebňa fyziky, 1 učebňa bio-chémie, 1 učebňa techniky, 1 cvičná kuchynka, 1 knižnica, 1 čitáreň )
Počet telocviční: 2 + posilňovňa
Bazén: 1 (25 metrový)
 
Všetky učebne sú vybavené počítačom, dataprojektorom a školské tabule na II. stupni nahradené "chytrou stenou". V 8 učebniach je interaktívna tabuľa. Od školského roku 2015/2016 sa škola stala tzv. bezpapierovou. Dokumentácia školy vrátane triednych kníh a klasifikačných hárkov je vedená elektronickou formou. Rodičia žiakov sú okamžite informovaní o dochádzke a výsledkoch svojich detí prostredníctvom internetu, resp. mobilnej aplikácie.  

Zameranie školy:
Motto: „Keď si vyberieš našu školu, stretneš sa s príjemným prostredím, individuálnym prístupom a veľkým pochopením učiteľov. Školský vzdelávací program je orientovaný na teba, rešpektuje tvoje osobné maximum a individuálne potreby. Umožňuje efektívnu, profesionálnu a premyslenú prácu učiteľa, ktorý vo svojej práci využíva metódy konštruktivistickej pedagogiky. Môžeš sa vzdelávať s pomocou moderného vybavenia, zúčastniť sa rôznych aktivít. Pomôž nám všetkým v škole vytvoriť zázemie, ktoré rozvíja tvorivosť a súčasne zohľadňuje možnosti. Má vybaviť nielen teba, ale každého žiaka všetkým potrebným pre úspešný a radostný život. Sme ŠKOLA, KTOREJ TO MYSLÍ.

ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi sa riadi zásadami programov „Škola podporujúca zdravie“, „Zelená škola“ a „Škola, ktorej to myslí“.
Filozofia týchto programov považuje zdravie za podmienku umožňujúcu udržateľnosť hodnotného života. Zdravie v našej škole chápeme ako celkový stav fyzickej, duševnej a sociálnej pohody. Našim cieľom je formovať harmonickú osobnosť dieťaťa. Snažíme sa o celkovú príjemnú, priateľskú a pokojnú atmosféru v škole aj mimo nej.

Školský vzdelávací program JAPONEC
JAPONEC - jazyky
ZŠ J. Fándlyho v Seredi zabezpečí kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. Dá žiakom komunikatívne zručnosti nielen v materinskom jazyku, ale aj v cudzích jazykoch, ktoré tvoria základ pre život v každej spoločnosti

JAPONEC - pohyb
ZŠ J. Fándlyho v Seredi učí žiakov aktívne rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie.

JAPONEC – naučiť ekologicky cítiť
ZŠ J. Fándlyho naučí žiakov ekologicky cítiť nielen prostredníctvom projektu Zelená škola, ale aj zavedením predmetu ekologická výchova od 5. ročníka.

Centrum voľného času:

Záujmové útvary:
 • Basketba - prípravka
 • Basketbal - mladší mini
 • Hádzaná - mladšie žiačky
 • Hádzaná - staršie žiačky
 • Plávanie - I. stupeň
 • Delfíni
 • Plávanie mladší žiaci
 • Plávanie starší žiaci
 • Strelecký krúžok

Krúžková činnosť:
 • Basketbalová prípravka - 3. ročník
 • Pohybko
 • Pohybová príprava basketbal - 2. ročník
 • Sovíčatá
 • Šikovné ruky
 • Šikovníček
 • Zábavná matematika
 • Krúžky I. stupeň ZŠ:
 • Krúžky II. stupeň ZŠ:
 • Alchymisti
 • Basketbalová prípravka
 • Basketbal
 • Florbal
 • Futbal
 • Interaktívna matematika
 • Interaktívna slovenčina
 • Krúžok mladých historikov
 • Matematika a súťaže
 • Mladí reportéri
 • Praxmat
 • Volejbal
 • Vyrábame pre radosť
 • Výskumníci
 • Výtvarný krúžok

Škola je zapojená do týchto projektov:
 • Projekt environmentálnej výchovy: „Modré z neba“
 • Projekt „Kým nie je príliš neskoro“
 • Projekt „Škola bez alkoholu, drog a cigariet“
 • Projekt „Škola podporujúca zdravie“
 • Projekt „Otvorená škola“
 • Projekt „Zelená škola“
 • Projekt „Recyklohry“
 • Projekt „Škola priateľská deťom“
 • Projekt "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"
 • Projekt "Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecne-vzdelávacie predmety"
 • Projekt "Užívanie drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi"
 • Projekt "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"
 • Projekt "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"
 • Projekt "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania socio-patologických javov v školskom prostredí"
 • Projekt "Aktivizujúce metódy vo výchove"
 • Program „Primárna protidrogová prevencia a výchova k manželstvu a rodičovstvu“
 • Program "Kultúra a klíma školy"
 • Program: "Mladí reportéri pre životné prostredie"
 • Program: "Včelie školy"
 
Posledná aktualizácia: 2019-10-09