Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 31.05.2023

1  Otvorenie a schválenie programu MsZ.

2  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov.

3  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 2/2015, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď a vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy, a ktorým sa zrušujú niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta Sereď v znení VZN č. 5/2021 (poverená ved. organizačného oddelenia)

4  Havarijný stav elektroinštalácie a štruktúrovanej kabeláže ZŠ Jana Amosa Komenského - súhlas s realizáciou a spolufinancovaním. (poverená ved. oddelenia školstva, športu a kultúry)

5  Použitie rezervného fondu na projekt „Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Seredi“ (riaditeľ Domu kultúry Sereď)

6  Žiadosti o prehodnotenie výšky dotácií poskytnutých na rozvoj telovýchovy a športu na prvý polrok 2023 (poverená ved. oddelenia školstva, športu a kultúry)

31.05.2023 - mimoplánované Mestské zastupiteľstvo

PROGRAM | MATERIÁLY | HLASOVANIE | UZNESENIA | ZÁPISNICA | VIDEO ZÁZNAM