Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 13.04.2023

1  Otvorenie

2  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov

3  Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (primátor mesta)

4  Interpelácie poslancov

5  Správy hlavnej kontrolórky (hlavná kontrolórka)
A  Správa hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ v Seredi
B  Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v podmienkach rozpočtovej organizácie ZUŠ J. Fischera Kvetoňa, Sereď v časti: - Povinne zverejňovaná zmluva /§5a/
C  Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej dodržiavania zákonnosti: - pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami rozpočtovanými vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Sereď na kapitole 06.6.0 – bývanie a občianska vybavenosť – výdavky na cintorín ako aj príjmy mesta získané za prenájom. - dodržiavania ustanovení zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
D  Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Sereď k záverečnému účtu mesta Sereď za rok 2022

6  Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2022 (riaditelia škôl)

7  Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2022 (riaditeľ DK)

8  Správy o hospodárení spoločnosti Naša domová správa s.r.o., Sereď za rok 2022 (konateľ spoločnosti)

9  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č. 11/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva /vedúca právneho a majetkového referátu/ (vedúca právneho a majetkového referátu)

10  Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 10/2022 (vedúca odd. ÚP a SP)

11  Štatút Seredských noviniek (Bc. Miroslava Sabová Dudášová)

12  Súhlas so zaradením súkromnej materskej školy do Siete škôl a školských zariadení SR (vedúca odd. ŠRKaŠ)

13  Informácia o príprave koncepčných materiálov mesta Sereď na roky 2024 – 2028 (zástupkyňa primátora mesta)

14  Príprava a realizácia projektov (projektový manažér, vedúca odd. ŠRKaŠ)
A  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov
B  Vybudovanie nového športového areálu v zámockom parku v Seredi
C  Inštalácia fotovoltaických zdrojov energie na budovy ZŠ Juraja Fándlyho a MŠ Komenského A
D  Schválenie uzatvorenia zmluvy nad 100 tis. € vo verejnom obstarávaní „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B – časť strecha“
E  Projekt „Zvýšenie kapacít ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi“

15  Záverečný účet mesta Sereď za rok 2022 (vedúca fin. odd.)

16  2. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2023 (vedúca fin. odd.)

17  Žiadosť ŠKF Sereď o prehodnotenie výšky poskytnutej dotácie (vedúca odd. ŠRKaŠ)

18  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (vedúca právneho a majetkového referátu)
A  Zámer nájmu majetku mesta
1  Pozemok na Spádovej ul. – Šuláková
2  Pozemok na Ul. Považský breh – Tóth
B  Nájom majetku mesta - Zmena nájomnej zmluvy – futbalový štadión Športová ul. – Správa majetku Sereď, s.r.o.
C  Zámer prevodu majetku mesta
1  Pozemok na Hornočepeňskej ul. – Švecová
2  Zámer prevodu/zmena nájomcu – pozemok na Pažitnej ul. – Kurucová
3  Zámer prevodu – zámena pozemkov – pozemok na Čepeňskej ul. – POMOCNÍČEK o.z.
4  Pozemok na Čepeňskej ul. – Banášová
5  Zámer prevodu/zmena nájomcu – pozemok na Trnavskej ul. – manželia Pappoví
6  Pozemok na Trnavskej ul. – manželia Chlebíkoví
D  Zriadenie vecného bremena
1  Pozemok na Hornočepeňskej ul. – GS Reality, s.r.o.
2  Pozemok na Čepeňskej ul. – Ďurišová
3  Zriadenie vecného bremena/zámer nájmu – pozemok na Hornomajerskej ul. – Jelšic
4  Pozemok na Vojanskej ul. – Halabrín, Hudek

19  Ponuka spoločnosti Slovak Estate, s.r.o. na odkúpenie pozemkov na Hornomajerskej ulici (vedúca právneho a majetkového referátu)

20  Prekládka chodníka na Pribinovej ul. (vedúci odd. rozvoja mesta)

21  Záver

13.04.2023 - Mestské zastupiteľstvo

PROGRAM | MATERIÁLY | HLASOVANIE | UZNESENIA | ZÁPISNICA | VIDEO ZÁZNAM