Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 09.02.2023

1.  Otvorenie a schválenie programu MsZ (Ing. Ondrej Kurbel - primátor mesta)

2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov

3.  Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (Ing. Ondrej Kurbel - primátor mesta)

4.  Interpelácie poslancov

5.  Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavný kontrolór mesta Sereď)
A.  Správa hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ v Seredi
B.  Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v podmienkach obchodnej spoločnosti /Správa majetku Sereď s.r.o/ v časti: Povinne zverejňovaná zmluva /§5a/
C.  Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry Sereď v časti: Povinne zverejňovaná zmluva /§5a/
D.  Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach rozpočtovej organizácie mesta ZŠ J.Fándlyho v Seredi v časti: Povinne zverejňovaná zmluva /§5a/
E.  Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly ochrany majetku mesta – Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov v zmysle § 185 Zákonníka práce a kontrolu vedenia evidencie kľúčov od budov a vstupov, ktoré sú súčasťou areálu mestského úradu

6.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)

7.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca odd. ŠKRŠ)

8.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď (Bc. Zuzana Vohláriková - vedúca oddelenia ŽP)

9.  Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Sereď za rok 2022 (Mgr. Ladislav Fabo - náčelník MsP Sereď)

10.  Správa o hospodárení spoločnosti Mestský bytový podnik s.r.o., Sereď za rok 2022 (Ing. Tibor Krajčovič - konateľ MSBP)

11.  1. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2023 (Ing. Eva Florišová - vedúca finančného oddelenia)
A.  1. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2023
B.  Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023

12.  Dodatok č. 3 k Štatútu mesta Sereď – zriadenie Komisie sociálnej a bytovej, Komisie školskej a športovej a Komisie kultúrnej (Ing. Mária Fačkovcová - zástupkyňa primátora mesta Sereď)

13.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referátu)
A.  Zámer nájmu majetku mesta
1.  Hnuteľné veci a nebytové priestory v cintoríne na Kasárenskej ul. – E. Kašíková
2.  Pozemky v intraviláne mesta (umiestnenie výdajných boxov) – Packeta Slovakia, s.r.o.
3.  Stĺpy verejného osvetlenia (umiestnenie smerových tabúľ) – DUO CREATIVE, s.r.o. – priamy prenájom
B.  Nájom majetku mesta
 Pozemok na Spádovej ul. (bezbariérový vstup) – Naša domová správa, s.r.o.
C.  Prevod majetku mesta
1.  Pozemok pod garážou na Šulekovskej ul. – Pavol Baláži a manž.
2.  Pozemok na Ulici Ivana Krasku – Kvetoslava Andrássyová
3.  Pozemok na Vinárskej ul. – HUBERT J.E., s.r.o.
4.  Pozemok v extraviláne – Národná diaľničná spoločnosť
5.  Pozemok na Hornočepeňskej ul. – Anton Dulák
D.  Zriadenie vecného bremena
1.  Pozemok na Hornomajerskej ul. – Ondrej Jelšic
2.  Pozemok na Pekárskej ul.- ZDIS, a.s.
3.  Pozemok na Bratislavskej ul. – EnviGeo Group s.r.o.
4  Pozemok v lokalite Malý háj – farma Majcichov, a.s.
E.  Výpožička majetku mesta Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej arcidiecéze

14.  Zriadenie dočasnej komisie MsZ na vypracovanie návrhu riešenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v budove mestskej polikliniky (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referátu)

15.  Delegovanie členov do dozorných rád SMS, s.r.o., MsBP, s.r.o. a Rady pre určenie ceny tepla (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referátu)

16.  Záver

09.02.2023 - Mestské zastupiteľstvo

PROGRAM | MATERIÁLY | HLASOVANIE | UZNESENIA | ZÁPISNICA | VIDEO ZÁZNAM