Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 13.12.2022

1.  Otvorenie a schválenie programu MsZ (Ing. Ondrej Kurbel - primátor mesta)

2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov

3.  Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (Ing. Ondrej Kurbel - primátor mesta)

4.  Interpelácie poslancov

5.  Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavný kontrolór mesta Sereď)
A.  Správa o kontrole plnenia uznesení
B.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023
C.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Sereď na rok 2023

6.  Príprava a realizácia projektov
A.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)
B.  Informácia o projekte MŠ Komenského

7.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca odd. ŠKRŠ)

8.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď v znení neskorších nariadení (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca odd. ŠKRŠ)

9.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2019 o miestnej dani z nehnuteľností (Ing. Eva Florišová - vedúca finančného oddelenia)

10.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadení (Bc. Zuzana Vohláriková - vedúca oddelenia ŽP)

11.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení neskorších nariadení (Bc. Zuzana Vohláriková - vedúca oddelenia ŽP)

12.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2021, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď (Bc. Zuzana Vohláriková - vedúca oddelenia ŽP)

13.  Pravidlá poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov (PhD. Silvia Adamčíková - vedúca organizačného oddelenia)

14.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby v znení neskorších nariadení (PhD. Silvia Adamčíková - vedúca organizačného oddelenia)

15.  6. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 (Ing. Eva Florišová - vedúca finančného oddelenia)

16.  Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2023 – 2025 (Ing. Eva Florišová - vedúca finančného oddelenia)
A.  Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2023 – 2025
B.  Schválenie uzatvorenia zmluvy nad 100 tis. € vo verejnom obstarávaní „Zber a zhodnotenie BRKO“ (Bc. Zuzana Vohláriková – vedúca oddelenia životného prostredia)
C.  Schválenie uzatvorenia zmluvy nad 100 tis. € vo verejnom obstarávaní „Zber a zhodnotenie BRO“ (Bc. Zuzana Vohláriková – vedúca oddelenia životného prostredia)
D.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Sereď na rok 2023

17.  Návrh rozpočtu mestom založených organizácií na rok 2023
A.  Návrh rozpočtu Mestský bytový podnik Sereď, s.r.o. (Ing. Tibor Krajčovič - konateľ MSBP)
B.  Návrh rozpočtu Správa majetku Sereď, s.r.o. (Ing. Karol Andrášik - konateľ SMS, s.r.o.)
C.  Návrh rozpočtu Naša domová správa, s.r.o. (Ing. Miroslav Marko - konateľ Naša domová správa, s.r.o.)

18.  Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2023 (Ing. Ondrej Kurbel - primátor mesta)

19.  Nadobudnutie nehnuteľného majetku do majetku mesta Sereď (Ing. Marián Šišo - vedúci oddelenia rozvoja mesta)
A.  Nadobudnutie štyroch parkovacích miest - Norbi & Tuti Group s.r.o.
B.  Nadobudnutie pozemkov, cestnej komunikácie, chodníka, zeleného pásu, verejného osvetlenia, vpustov a samovsakovacieho systému - Haus Land s.r.o.

20.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca PaM referátu)
A.  Nájom majetku
1.  GODY GROUP, s.r.o. – parkovacie miesta v Zámockom parku
B.  Zámer prevodu majetku mesta
1.  Farma Majcichov, a.s. – pozemok v lokalite Malý háj
2.  Pavol Baláži a manž. – pozemok pod garážou Šulekovská ulica
3.  Kvetoslava Andrássyová – pozemok na Ulici Ivana Krasku
4.  Anton Dulák – pozemok na Hornočepeňskej ulici
C.  Prevod majetku mesta
1.  Margita Drozdová – pozemok na Ulici Vonkajší rad
2.  OLDTIMER – MÚZEUM SEREĎ, o.z. – prístrešok v bývalých kasárňach
D.  Zriadenie vecného bremena
1.  NB services, s.r.o. – Kasárenská ulica (vjazd, prípojky)
2.  NB services, s.r.o. – Vinárska ulica (vjazd, prípojky)
3.  RACEN spol. s r.o. – pozemky mesta na účel rekonštrukcie potrubných vedení
4.  Agrostav, s.r.o. – pozemky na Vinárskej ulici
5.  Pozemok na Kasárenskej ulici - JAV 4, s.r.o.
E.  Prehodnotenie výšky minimálneho nájomného upraveného v prílohách č. 3, 4, 5, 6 a 12 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

21.  Informácia o skončení nájomnej zmluvy so spoločnosťou Mestská poliklinika Sereď, s.r.o. v decembri 2023 a návrh ďalšieho postupu riešenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v meste (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referátu)

22.  Záver

13.12.2022 - Mestské zastupiteľstvo

PROGRAM | MATERIÁLY | HLASOVANIE | UZNESENIA | ZÁPISNICA | VIDEO ZÁZNAM