Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 15.11.2022

1.  Otvorenie a schválenie programu MsZ

2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov

3.  Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta)

4.  Interpelácie poslancov

5.  Prezentácia o činnosti Mestskej polikliniky Sereď, s.r.o. (Ing. Milan Beňo - riaditeľ polikliniky)

6.  Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová, hlavný kontrolór mesta Sereď)
A.  Kontrola uznesení
B.  Kontrolu tvorby osobitého rezervného fondu, fondu prevádzky, opráv a údržby v zmysle zákona 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

7.  Správy škol o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 (riaditelia škôl)
A.  MŠ D. Štúra
B.  MŠ Komenského
C.  ZŠ Jana Amosa Komenského
D.  ZŠ Juraja Fándlyho
E.  ZUŠ Jána Fischera - Kvetoňa

8.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro, projektový manažér)

9.  Schválenie dotácie na 2.polrok 2022 pre šport - OZ Športový klub futbalu Sereď (Ing. Tibor Krajčovič, prednosta mestského úradu)

10.  Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022
A.  Navýšenie rozpočtu mesta Sereď a schválenie uzatvorenia zmluvy nad 100 tis. € vo verejnom obstarávaní „Rekonštrukcia miestnej cesty ul. Novomestská.
B.  5. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 (Ing. Tibor Krajčovič, prednosta mestského úradu)

11.  Zmena harmonogramu termínov zasadnutí MsZ na rok 2022 (Ing. Tibor Krajčovič, prednosta mestského úradu)

12.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca PaM referátu)
A.  Zverenie majetku do správy ZŠ Juraja Fándlyho a zriadenie vecného bremena – atletická dráha
B.  Zriadenie vecného bremena – pozemok na Družstevnej ul. - Branislav Bokora
C.  Výpožička majetku mesta Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda – pozemok na Komenského ul.
D.  Zverenie hnuteľného majetku mesta Sereď do správy ZŠ Jana Amosa Komenského

13.  Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2023 – 2025 (Ing. Tibor Krajčovič, prednosta mestského úradu)

14.  Návrh na pomenovanie športovej haly „Sokolovňa“ na „Športová hala Alberta Kudelu“ (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca PaM referátu)

15.  Informatívna správa o účasti poslancov na mestskom zastupiteľstve a v komisiách pri MsZ v Seredi v termínoch od 11/2021 do 11/2022 (Ing. Tibor Krajčovič, prednosta mestského úradu)

16.  Záver

15.11.2022 - Mestské zastupiteľstvo

PROGRAM | MATERIÁLY | HLASOVANIE | UZNESENIA | ZÁPISNICA | VIDEO ZÁZNAM