Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 21.04.2022

1.  Otvorenie a schválenie programu MsZ

2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov

3.  Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi

4.  Interpelácie poslancov

5.  Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2021 (riaditelia škôl)

6.  Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)
A.  Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ
B.  Správa z kontroly procesu inventarizácie majetku – pohľadávky , ku dňu riadnej účtovnej závierky k 31.12.2021 v podmienkach mestskej samosprávy – pohľadávky fyzických osôb /FO/ a právnických osôb /PO/ ku dňu riadnej účtovnej závierky k 31.12.2021.
C.  Správa z kontroly - Správnosť postupu mesta Sereď pri prevzatí a odovzdaní majetku mesta spoločnosťou GreenCon Recycling s.r.o - povinnosti účastníkov z Nájomnej zmluvy zo dňa 30.12.2021

7.  Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2021 (Mgr. František Čavojský - riaditeľ Domu kultúry)

8.  Záverečný účet mesta Sereď za rok 2021 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)
-  Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

9.  Správy o hospodárení mestských spoločností za rok 2021
A.  Mestský bytový podnik s.r.o., Sereď (Ing. Tibor Krajčovič - konateľ spoločnosti)
B.  Naša domová správa, s.r.o. (Ing. Miroslav Marko - konateľ spoločnosti)

10.  Schválenie uzatvorenia zmlúv nad 100 tis. € (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)
A.  Sadzby základného cestovného autobusovej mestskej hromadnej dopravy , opis a kritéria súťaže pre obstaranie poskytovania služby v autobusovej mestskej hromadnej doprave na území mesta Sereď formou obchodnej verejnej súťaže na rok 2023.
B.  Centrálne verejné obstarávanie el. energie mesta Sereď a jeho organizácií 2023-2024

11.  Príprava a realizácia projektov
A.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)
B.  Nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku mesta – pozemok pod atletickou dráhou v areáli ZŠ Komenského (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referátu)
C.  Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Seredi
D.  Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Legionárska ul. v Seredi

12.  II. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)

13.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referátu)
A.  Zámer nájmu majetku mesta - Pozemok na Spádovej ul. – Naša domová správa s.r.o.
B.  Nájom majetku mesta
1.  Pozemok na Čepeňskej ul.
2.  Budova a pozemok na Školskej ul. – Gymnázium Sereď
C.  Výpožička majetku mesta - budova a pozemok na Fándlyho ul. – Špeciálna základná škola
D.  Zámer nakladania s bytom č. 14 na Garbiarskej ul. 51/52 vo vlastníctve mesta Sereď (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca oddelenia ŠRKŠ)
E.  Zriadenie vecného bremena - Pozemok na Ul. SNP
F.  Predĺženie nájmu pozemkov MŠ Fándlyho (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca oddelenia ŠRKŠ)

14.  Záver

21.04.2022 - Mestské zastupiteľstvo

PROGRAM | MATERIÁLY | HLASOVANIE | UZNESENIA | ZÁPISNICA | VIDEO ZÁZNAM