Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 09.12.2021

1.  Otvorenie a schválenie programu MsZ

2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov

3.  Informatívna správa o činnosti MsÚ a mesta Sereď od ostatného zasadnutia MsZ

4.  Interpelácie poslancov

5.  Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)
A.  Správa o kontrole plnenia uznesení
B.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

6.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)

7.  Územný plán mesta Sereď a zadanie urbanistickej štúdie
A.  Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 8/2021 schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie a návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M Sereď (Ing. Anna Halabrínová - vedúca ÚP a SP)
B.  Zadanie urbanistickej štúdie „CMZ OV-10 - Sereď“ (Ing. Anna Halabrínová - vedúca ÚP a SP)

8.  Informatívna správa o príprave a realizácia projektov
A.  Žiadosť o poskytnutie dotácie pre spoločnosť Správa majetku Sereď, s.r.o. (Ing. Karol Andrášik - konateľ spoločnosti)
B.  Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v meste Sereď. (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)
C.  Zmena Uznesenia č. 194/2021 (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca oddelenia ŠRKŠ)
D.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)
E.  Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Seredi“

9.  VII. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2021 (Ing. Eva Florišová - vedúca finančného oddelenia)

10.  Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2022 – 2024 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)
A.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

11.  Schválenie uzatvorenia zmlúv nad 100 tis. € vo verejnom obstarávaní (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)
A.  Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Mlynárska, Podzámska, Lipová
B.  Verejné obstarávanie na Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

12.  Návrh rozpočtu mestom založených organizácií na rok 2022
A.  Návrh rozpočtu Mestský bytový podnik Sereď, s.r.o. (Ing. Tibor Krajčovič - konateľ spoločnosti)
B.  Návrh rozpočtu Správa majetku Sereď, s.r.o. (Ing. Karol Andrášik - konateľ spoločnosti)
C.  Návrh rozpočtu Naša domová správa, s.r.o. (Ing. Miroslav Marko - konateľ spoločnosti)

13.  Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2022 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)

14.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referátu)
A.  Zámer nájmu majetku mesta
1.  pozemok v lokalite „Larzenky“
2.  Pozemky v lokalite „Malý háj“
B.  Nájom majetku
1.  pozemok na Čepeňskej ulici
2.  pozemok na Družstevnej ulici
3.  časť kaštieľa
C.  Zámer prevodu majetku mesta
1.  pozemok na Novomestskej ulici
2.  pozemok na Družstevnej ulici
D.  Prevod majetku mesta - pozemok v lokalite „Kapustniská“
E.  Zriadenie vecného bremena – pozemok na Strednočepeňskej ulici
F.  Vybudovanie chodníka na Trnavskej ul. v Seredi. (Ing. Marián Šišo - vedúci oddelenia rozvoja mesta)

15.  Záver

09.12.2021 - Mestské zastupiteľstvo

PROGRAM | MATERIÁLY | HLASOVANIE | UZNESENIA | ZÁPISNICA | VIDEO ZÁZNAM