Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 26.05.2021

01.  Otvorenie

02.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov

03.  Informatívna správa o projektovej žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Seredi“

04.  Záver

26.05.2021 - Mestské zastupiteľstvo

PROGRAM | MATERIÁLY | HLASOVANIE | UZNESENIA | ZÁPISNICA | VIDEO ZÁZNAM