Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 08.04.2021

1.  Otvorenie a zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva

2.  Schválenie programu MsZ

3.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov

4.  Oznámenie o zániku mandátu poslanca (PhDr. Silvia Adamčíková - vedúca organizačného oddelenia)

5.  II. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2021 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)

6.  Nadobudnutie nehnuteľného majetku do majetku mesta (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho referátu)

7.  Záver

08.04.2021 - Mestské zastupiteľstvo

PROGRAM | MATERIÁLY | HLASOVANIE | UZNESENIA | ZÁPISNICA | VIDEO ZÁZNAM