Poplatok za malý zdroj znečistenia ovzdušia

Oznámenie údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

V zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení je prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinný:

  1. oznámiť každoročne do 15. februára Mestu Sereď za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú (tlačivo),
  2. oznámiť mestu Sereď zánik, resp. zmenu prevádzkovateľa MZZO do 15 dní odo dňa zániku, resp. zmeny a zároveň oznámiť údaje potrebné pre výpočet poplatku za obdobie príslušného roka, v ktorom MZZO prevádzkoval.

Prevádzkovateľom malého zdroja podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sereď č. 12/2012 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Sereď (ďalej len „VZN“) je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať malý zdroj znečistenia ovzdušia. 

Poplatok sa v zmysle VZN sa nevzťahuje na:
  1.  fyzické osoby, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie a prevádzkujú MZZO len pre vlastné potreby domácnosti so sídlom na území mesta Sereď,
  2. MZZO, ktoré prevádzkuje mesto Sereď,
  3. školy a školské zariadenia so sídlom na území mesta Sereď,
  4. rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď.
 
Potrebné doklady:
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok ....... (podľa skutočnosti roka ............) – tlačivo.

Doba vybavenia: 
- do 30 dní

Vybavuje : 
Navrátilová Katarína, Ing.
tel. č. 031/7892094, klapka 188
tel. č. 0905 822 016
e-mail: katarina.navratilova@sered.sk
Kancelária č. 3
Posledná aktualizácia: 2018-08-12