Príspevok pri narodení dieťaťa

Mestské zastupiteľstvo v Seredi sa uznieslo dňa 16.04.2013 na Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, s účinnosťou od 01.05.2013. 
 
Príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 200 € je finančný dar, ktorým mesto prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca a poskytuje sa na základe žiadosti oprávnenej osobe, ktorou sa rozumie rodič dieťaťa alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené na základe právoplatného rozhodnutia súdu pri splnení nasledovných podmienok:
 
  • Jeden z rodičov musí mať trvalý pobyt na území mesta Sereď minimálne jeden rok pred narodením dieťaťa, v čase podania žiadosti musia byť prihlásení na trvalý pobyt v meste obaja rodičia.
  • Obidvaja rodičia musia mať minimálne 18 rokov.
  • Jeden z rodičov musí byť v priebehu 18-tich mesiacov pred narodením dieťaťa zamestnaný minimálne 12 mesiacov, pričom za zamestnanie sa považuje aj denná forma štúdia a samostatne zárobková činnosť, prípadne ich kombinácia.
  • Dieťa sa musí dožiť minimálne 60 dní.
  • V prípade, ak rodičia majú školopovinné deti, tieto nesmú mať neospravedlnené vyučovacie hodiny. 
  • Rodičia dieťaťa nesmú mať záväzky po lehote splatnosti voči mestu Sereď, sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a daňovému úradu. Potvrdenie za mesto vyhotoví príslušné oddelenie mestského úradu, potvrdenia daňového úradu, sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne zabezpečí žiadateľ sám.
  •  V období tehotenstva musí matka dieťaťa navštíviť gynekologickú poradňu minimálne štyrikrát.
  • O príspevok musí byť požiadané do 9 mesiacov od narodenia dieťaťa. 
 
Tej istej fyzickej osobe a právnickej osobe sa môže poskytnúť finančný dar len raz ročne.

Vyplnenú žiadosť o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa odovzdajte na pulte prvého kontaktu MsÚ v Seredi, bližšie informácie o príspevku pri narodení dieťaťa vám poskytneme na Mestskom úrade v Seredi, organizačné oddelenie, referát pre sociálnu oblasť, č.d. 6.
 
#####SUBOR228#####
 
Vybavuje:
Mrnková Mária, Ing.
tel. č. 031/7892094, klapka 251
tel. č. 0903 243 093
e-mail: maria.mrnkova@sered.sk
Kancelária č. 6
 
 
 
Posledná aktualizácia: 2023-10-14