Prihlásenie na prechodný pobyt

Základné info

 
Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.
Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.
Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

Potrebné doklady pri prihlásení prechodného pobytu : 
  • doklady ako pri vybavovaní trvalého pobytu, ak sa občan ide prihlásiť ku vlastníkovi nehnuteľnosti
  • platný občiansky preukaz
  • občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky

Doba prechodného pobytu : 
Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť.
 
Vybavuje : 
Pešková Viera
tel. č. 031/7892094, klapka 253
e-mail: viera.peskova@sered.sk
Kancelária č. 8


Poplatok:
  • Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 €
  • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ
Posledná aktualizácia: 2023-11-15