Svadby na Mestskom úrade v Seredi

Sobáše v Seredi

 
Mesto Sereď a matričný úrad Sereď, ktorého územný obvod tvoria mesto Sereď a obec Dolná Streda ponúka nasledovné možnosti uzavretia manželstva:
 
1. sobáš v obradnej sieni v reprezentačných priestoroch Mestského úradu v Seredi
2. sobáš vonku pod holým nebom v Muzeálnej záhrade Mestského úradu v Seredi, alebo sobáš vonku pod holým nebom na vhodnom, dôstojnom a verejne prístupnom mieste
 
Sobášne obrady pod holým nebom sa vykonávajú iba v mesiacoch apríl až október. 

O vhodnosti miesta sobášneho obradu rozhoduje Matričný úrad a v prípade sporu rozhoduje primátor mesta Sereď.

Obradná sieň je klimatizovaná, nachádza sa na poschodí v historickej budove úradu. V prípade požiadavky snúbencov uzavrieť manželstvo vonku pod holým nebom sú na tento účel vytvorené priestory v muzeálnej záhrade, ktorá sa nachádza za mestským úradom a za mestským múzeom. Muzeálna záhrada je krásne upravená a nachádzajú sa v nej historické artefakty.

Úpravu priestorov na uzavretie manželstva ako aj básnický a hudobný prejav zabezpečujú pracovníci úradu a členovia Zboru pre občianske záležitosti pri MsÚ v Seredi. 

Matrikárka: 
Karmen Vavrová, PhDr. Silvia Adamčíková
 
Sobášiaci poslanci (v zmysle uznesenia MsZ č. 236/2022) :
Mgr. Tomáš Karmažín, JUDr. Edita Červeňová, Bc. Miroslava Sabová Dudášová, JUDr. PhDr. Marek Tóth.

V zmysle uznesenia MsZ č. 37/2015 sú sobášne dni na uzavretie manželstva pred Matričným úradom v Seredi na základe žiadosti snúbencov každá sobota od 13,00 hod. do 19,00 hod. a posledný piatok v mesiaci od 13,00 hod. do 17,00 hod..

Možnosť uzavrieť manželstvo na Mestskom úrade v Seredi majú aj snúbenci z iných matričných obvodov. 

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na t.č. 031/789 2215, mailom na matrika@sered.sk alebo osobne na Mestskom úrade v Seredi, č.d. 7.
 
 

Svadobné priestory na Mestskom úrade v Seredi

 
 VIDEO
 

Správne poplatky matriky

 
Správne poplatky matriky mesta Sereď v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
 • vydanie prvopisu sobášneho listu – bezplatne
 • vydanie sobášneho listu 5,00 €
 • uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt 20,00 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,- €
 • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70,00 €
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00 €
 • uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200,00 €
 • žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10,00 €
 

Uzavretie manželstva v obradnej sieni

 
Uzavretie manželstva v obradnej sieni Mestského úradu v určené sobášne dni je pre snúbencov, z ktorých aspoň jeden má trvalý pobyt v meste Sereď alebo v obci Dolná Streda bezplatné.
 

Uzavretie manželstva mimo obradnej siene

 
Celkový poplatok za uzavretie manželstva v Muzeálnej záhrade Mestského úradu v Seredi alebo na inom vhodnom, dôstojnom a verejne prístupnom mieste na území mesta Sereď a obce Dolná Streda pre občanov mesta Sereď a obce Dolná Streda je vo výške 170 €, v tom:
 • správny poplatok za povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00 €
 • príspevok snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu v Muzeálnej záhrade Mestského úradu v Seredi alebo na inom vhodnom, dôstojnom a verejne prístupnom mieste schválený Mestským zastupiteľstvom v Seredi uznesením č. 241/2017 100,00 €
 

Poplatok za uzavretie manželstva mimo určených dní

 
Celkový poplatok za uzavretie manželstva mimo určených sobášnych dní pre občanov mesta Sereď a obce Dolná Streda je vo výške 70,00 € , v tom: 
 
 • správny poplatok za povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby vo výške 20,00 €
 • príspevok snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu v mimo určených sobášnych dní, schválený uznesením č. 241/2017 vo výške 50,00 €
 

Uzavretie manželstva snúbencov s trvalým pobytom mimo územia Matričného úradu Sereď

 
Celkový poplatok za uzavretie manželstva snúbencov, ktorí nemajú trvalé bydlisko v územnom obvode Matričného úradu v Seredi (mesto Sereď a obec Dolná Streda) je vo výške 70,00 € , v tom:
 • správny poplatok za uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt 20,00 €
 • príspevok snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu snúbencov s trvalým pobytom mimo územia Matričného úradu Sereď, schválený uznesením č. 241/2017 vo výške 50,00 €
Posledná aktualizácia: 2023-10-14