Smernice

Smernice

 • Podmienky poskytovania jednorazových sociálnych dávok PDF [503 KB]
 • Poriadok odmeňovania účinkujúcich pri občianskych obradoch a slávnostiach PDF [225 KB]
 • Reklamačný poriadok PDF [35 KB]
 • Smernica o číslovaní budov a označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev PDF [37 KB]
 • Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Sereď v platnom znení PDF [463 KB]
 • Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď PDF [1.35 MB]
 • Dodatok č. 1 zo dňa 14. 06. 2016 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď PDF [211 KB]
 • Dodatok č. 2 zo dňa 11. 04. 2019 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď PDF [385 KB]
 • Dodatok č. 3 zo dňa 13. 02. 2020 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď - ZRUŠENÝ uznesením č. 68/2020 PDF [445 KB]
 • Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď k Zásadám PDF [444 KB]
 • Pravidlá na preberanie miestnych komunikácií, verejného osvetlenia a pozemkov nimi zastavaných v lokalitách individuálnej bytovej výstavby a výstavby bytových domov od vlastníkov do majetku mesta Sereď PDF [589 KB]
Posledná aktualizácia: 2018-08-13