Primátor mesta

Primátor mesta

 
ING. ONDREJ KURBELING. ONDREJ KURBEL

Vo funkcii: od 24.11.2022
Adresa: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, Sereď
Mail: primator@sered.sk 
Vek : 42 rokov
Stav : ženatý
 
Vzdelanie: Stavebná fakulta STU Bratislava
Zamestnania pred nástupom do funkcie: architekt
Členstvo v obchodných spol. a neziskových organizáciách pred nástupom do funkcie: SZČO

 

 

Postavenie primátora mesta

Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách na 4 roky. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

Primátor mesta:
  • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a podpisuje uznesenia,
  • vykonáva mestskú správu,
  • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta; informuje zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené zastupiteľstvu.
 
Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné. 

Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta a rozhoduje o ďalších veciach v súlade s § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so Štatútom mesta Sereď, VZN mesta a inými internými predpismi.
 

Aktivity primátora mesta (Ing. Ondrej Kurbel)

 

Aktivity primátora mesta (Ing. Martin Tomčányi)

Posledná aktualizácia: 2023-10-13