Dotazník pre obyvateľov - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Sereď na roky 2025 - 2034 (PHRSR)

[2024-06-11]
Z dôvodu vypracovania nového PHRSR mesta Sereď si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie nášho dotazníka k PHRSR.
 
Čo je PHRSR ?
 
PHRSR je dokument určený pre rozvoj politiky mesta, predstáv jej vedenia a obyvateľov
o smerovaní rozvoja mesta.
V zmysle zákona č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov je existencia PHRSR podmienkou pre získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty mesta. Kvalitné spracovanie PHRSR by malo byť motivované predovšetkým potrebou koncepčného cieľavedomého a transparentného riadenia
a rozhodovania samosprávy v snahe čo najefektívnejšie riešiť problémy a výzvy rozvoja mesta. Dokumentom PHRSR získava mesto nástroj na aktívne riadenie rozvoja založené na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien.
 
Z uvedených dôvodov je pre nás Váš názor vyjadrený v dotazníku PHRSR veľmi dôležitý a cenný.
 
Ďakujeme Vám za čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka PHRSR a prosíme Vás, aby ste dotazník vyplnili čím skôr, najneskôr do 20.6.2024. Dotazník je dostupný na linku:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt_lU2I0Yn_uex3O_hrtu6xdfLggXUqtkeM_iEy6JL-O2KFA/viewform?usp=sf_link
 
Poznámka:
Pri vypĺňaní dotazníka v elektronickej forme Vám odporúčame skopírovať si link dotazníka do prehliadača Google Chrome. V prípade, že pri vypĺňaní dotazníka budete mať technické alebo iné problémy, dotazník môžete v písomnej forme osobne vyplniť a odovzdať v čase úradných hodín  na adrese: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď .