Výberové konanie na funkciu KONATEĽ spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o.

[2024-03-12]
Mesto SEREĎ
zastúpené primátorom mesta Ing. Ondrejom Kurbelom,
so sídlom Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď,
 
vyhlasuje výberové konanie na funkciu
KONATEĽ 
spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o.,
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
 
Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – ekonomického, právnického, alebo technického zamerania
 
Znalostné a iné osobnostné predpoklady a zručnosti na vykonávanie funkcie:
znalosť z oblasti právnych predpisov týkajúcich sa nájmu a podnájmu nebytových priestorov, nakladania s majetkom subjektov verejnej správy a z oblasti obchodného práva
riadiace schopnosti
znalosť práce s PC – Microsoft Office a iné
komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, časová flexibilita
bezúhonnosť
 
Iné výhody uchádzača:
znalosť zákona o verejnom obstarávaní
znalosť zákona o slobodnom prístupe k informáciám
znalosť zákona o majetku obcí
znalosť zákona o dani z príjmov a zákona o DPH
obchodnícke zručnosti
vodičský preukaz skupiny B
skúsenosti s prípravou a podávaním projektov zameraných na získavanie finančných prostriedkov z grantov a fondov
 
 
Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:
žiadosť o prijatie na uvedenú funkciu;
profesijný štruktúrovaný životopis zameraný na riadiacu a odbornú prax; 
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z o registri trestov;
overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (pri vzdelaní získanom v zahraničí doložiť doklad o vzdelaní na výkon povolania v súlade so zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní dokladu o vzdelaní pre výkon povolania, vydané pred 1.1.2016), prípadne aj kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelania;
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadení EU o GDPR  pre potreby výberového konania (podpísaný vlastnou rukou);
Predpokladaný termín nástupu do funkcie:                                                              1. máj 2024
Ponúkaný mesačný plat konateľa brutto:                                                                      2500 eur
Termín a spôsob odovzdania žiadosti:
Uchádzači na funkciu konateľa spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o., doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej:
 
„Výberové konanie konateľ - Správa majetku Sereď, s.r.o.,. – NEOTVÁRAŤ“
 
na adresu:
Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, resp. na pult prvého kontaktu Mestského úradu v Seredi najneskôr do 3. apríla 2024 do 12.00 hodiny.
 
Výberové konanie sa uskutoční dňa  05. apríla 2024 o 10:00 hod. v Malej zasadačke na Mestskom úrade v Seredi, Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď.
 
Upozornenie:
Uchádzačom nebude zasielaná pozvánka na výberové konanie, je potrebné, aby sa v deň uskutočnenia výberového konania dostavili na Mestský úrad v Seredi. Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí splnia vyhlásené podmienky výberového konania. 
Na oneskorene podané žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.
 
Poznámka:
Nejedná sa o výberové konanie v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Výsledok výberového konania má odporúčací charakter. O vymenovaní konateľa mestskej obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď s.r.o., rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Seredi na návrh výberovej komisie v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Prílohy k správe

  • Výberové konanie na funkciu KONATEĽ spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. pdf [796657KB]