Vyhlásenie mimoriadnej situácie v meste Sereď

[2023-05-12]
Dňa 11.5.2023 bola na príkaz primátor mesta Sereď v zmysle paragrafu 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady SR číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu statického posúdenia stavu mosta M2437, ev. č. 62 – 13, nakoľko prizvaný statik konštatoval, že je nutné s okamžitou platnosťou vylúčiť akékoľvek pohyblivé zaťaženie a následne vykonať dočasné zabezpečenie mostnej konštrukcie pred jej samodeštrukciou.