Zámer mesta prenajať nehnuteľný majetok - kaštieľ

[2019-09-26]
1. Mesto Sereď,  Námestie republiky  1176/10,  926 01 Sereď (ďalej len „vyhlasovateľ)  v súlade  s § 9a) ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok –  stavbu so súpisným číslom 1, zapísanú  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na LV č. 591 pre k. ú. Sereď ako kaštieľ,  ktorý  je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 2257/1 formou vyhlásených obchodných verejných súťaží (ďalej len „OVS“).
Uvedená nehnuteľnosť (kaštieľ) je na účel nájmu   delená  na tri časti,  a to:
časť 1 – severná časť západného krídla, vrátane zrúteného schodiska a celý suterén aj pod   
časťou 2,
časť 2 – južná časť západného krídla a zalomená časť južného krídla, okrem bastiónu,
časť 3 – rovná časť južného krídla.
 
2. Plné znenie vyhlásenia jednotlivých OVS (časť 1, časť 2, časť 3) sú zverejnené na:
    - internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,
    - na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa : Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,
    - prípadne formou osobného nahliadnutia navrhovateľa v sídle vyhlasovateľa.
 
3. Súťažné  návrhy je možné podať v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom   „súťaž – nájom nehnuteľností   -  NEOTVÁRAŤ!“     Obálky s návrhmi musia byť vyhlasovateľovi doručené najneskôr 30. 06. 2020 do 12.00 hod.   poštou na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, príp. osobne do podateľne Mestského úradu v Seredi.   
 
4. Zámery a podmienky jednotlivých OVS schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uzneseniam  č.216, č. 217, č. 218  dňa 12.09.2019.
                                                                                                                 
Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta, v. r.

Prílohy k správe