VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

Predseda NR SR rozhodnutím č. 203/2018 zo dňa 6. júla 2018 vyhlásil voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí a určil deň ich konania na sobotu 10.novembra 2018.


Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí Dokument vo formáte pdf [127KB]

Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením č. 126/2018 zo dňa 14.6.2018 určilo, že pre volebné obdobie 2018 – 2022 bude mať Mestské zastupiteľstvo v Seredi 19 poslancov, ktorí budú volení v 3 volebných obvodoch. Pre voľbu primátora mesta je v zmysle § 166 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeden jednomandátový volebný obvod.


Uznesenie MsZ 126/2018 Dokument vo formáte pdf [215KB]
Informácie pre voliča Dokument vo formáte pdf [216KB]
Počet obyvateľov mesta Sereď Dokument vo formáte pdf [201KB]
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov Dokument vo formáte pdf [210KB]

Voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod.Informácie k voľbám na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Zapisovateľka mestskej volebnej komisie: PhDr. Silvia Adamčíková

Úradné hodiny:

Pondelok
8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
Utorok
8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
Streda
8,00 – 12,00 13,00 – 17,00
Štvrtok
8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
Piatok
8,00 – 12,00

Organizačné zabezpečenie volieb:
PhDr. Silvia Adamčíková
t.č. 0905 55 68 79
mail:
silvia.adamcikova@sered.sk

Volebné obvody


Volebný obvod 1 – Ulice: Amazonská, Bratislavská, Cukrovarská, Dolnostredská, D.Štúra, Fándlyho, Garbiarska, Južná, Kasárenská, Kostolná, Kukučínova, Letná, Malý háj, Mládežnícka, Mlynárska, Námestie slobody, Niklová, Novomestská, Nový majer, Parková, Pažitná, Poľná, Považský breh, Pribinova, Priemyselná, Starý most, Šintavská, Školská, Trnavská cesta, Vonkajší rad

Volebný obvod 2 – Ulice: A. Hlinku, Čepeňská, Dolnomajerská, Hornomajerská, Hviezdoslavova, Fraňa Kráľa, Jesenského, Jilemnického, Komenského, Krásna, Kúpeľné ná-mestie, Legionárska, M.R.Štefánika, Námestie republiky, Nová, Orechová, Pekárska, Poštová, Priečna, Rovná, Slnečná, Slnečná II, SNP, Spádová, Šulekovská, Vinárska, Vysoká, Záhradná, Železničná

Volebný obvod 3 – Ulice: 8. mája, Dlhá, Dolnočepeňská, Družstevná, Hornočepeňská, Hrnčiarska, Ivana Krasku, Jasná, Jelšová, Krátka, Krížna, Kuzmányho, Lipová, Lúčna, Ľ. Podjavorinskej, Malá ulička, Matičná, Mierová, Murgašova, Obežná, Pionierska, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Severná, Sládkovičova, Strednočepeňská, Stromová, Sväto-plukova, Športová, Štefana Moyzesa, Tehelná, Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanská