• 30. máj 2018 (streda)
  • Úradná tabuľa / Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Sereď - pozemok na Hornočepeňskej ul.

  • Mesto Sereď zverejňuje,  v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov,  zámer prevodu  nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa:  

    parcelu  č. 217/5 -  zastavaná plocha,  diel (1) vo výmere 133 m2, ktorá bola geometrickým plánom č. 26/2018,  vypracovaným geodetom Petrom Černým, odčlenená od parcely č. 77/1- ostatné plochy, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape  určeného operátu ako parcela registra „E“,  na LV č. 101 pre k. ú. Horný Čepeň,   z dôvodu, že  ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pred prevádzkou vo vlastníctve žiadateľky, tvorí  vstup do prevádzky je dlhodobo užívaný ako terasa s oplotením a je pre mesto  inak nevyužiteľný, Márii Pospiškovej, Šúrovce, Krátka 4.

    Zámer schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi 19.04.2018, uznesením č. 88/2018.

    Ing. Martin Tomčányi

    primátor mesta, v. r.